Vi­borg vil ik­ke tilbage til top­pen for en­hver pris

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AN­SVAR­LIG­HED Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Vi­borg HK skal tilbage til den dan­ske og den eu­ro­pæ­i­ske top - men det skal ik­ke væ­re for en­hver pris.

» Vi skal ik­ke sæt­te det øko­no­mi­ske over styr. Hvis der er ri­si­ko for, at det sker, så sæt­ter vi hel­le­re det sport­s­li­ge over styr, « si­ger Mo­gens Lin­dal, der er be­sty­rel­ses­for­mand for New Be­gin­ning Vi­borg HK, der har over­ta­get klub­bens li­cens fra Vi­borg HK A/ S.

På den­ne må­de skul­le det ger­ne væ­re slut med store un­der­skud i Vi­borg HK, der tid­li­ge­re har vun­det 14 dan­ske mester­ska­ber og tre Champions League- tit­ler. I sid­ste sæ­son måt­te klub­ben nø­jes med en fj er­de­plads i grund­spil­let og et ne­der­lag i DM- se­mi­fi na­len til Team Es­b­jerg - og un­der­vejs var klub­ben på kon­kur­sens rand. Og og­så året for­in­den var den gal i dom­kir­ke­by­en.

Forsigtig mål­sæt­ning

» Vi er nok trå­dt et trin ned i for­hold til, hvil­ke pro­fi ler vi har i trup­pen, for vi har skå­ret med 40 pro­cent i løn­bud­get­tet. Til gen­gæld har vi en me­get bred trup i for­hold til sid­ste sæ­son, hvor klub­ben hav­de stør­re nav­ne, end vi har i år - men hvor hol­det var me­re sår­bart ved ska­der, « si­ger Mo­gens Lin­dal, der til­fø­jer, at klub­ben går eft er at kom­me i slut­spil­let, hvor de øver­ste seks ud af 12 hold i Boxer Da­me­liga­en får plads.

» Det er en forsigtig mål­sæt­ning. Men den er re­a­li­stisk, og når man først er kom­met med i slut­spil­let, kan al­ting jo ske. Skul­le vi kom­me i DM- fi - na­len, vil vi da og­så gå eft er at vin­de den. An­der­le­des er det ik­ke, « si­ger Mo­gens Lin­dal om den kor­te mål­sæt­ning.

» Den lange mål­sæt­ning er at bli­ve dan­ske me­stre in­den for tre år og kom­me med i eu­ro­pæ­isk hånd­bold igen. Men som sagt: Ik­ke for en­hver pris. Vi bru­ger ik­ke pen­ge, vi ik­ke har. Vi vil dri­ve klub­ben an­svar­ligt. På sam­me må­de som vi, der er med i New Be- gin­ning, dri­ver vo­res eg­ne for­ret­nin­ger, « si­ger Lin­dal.

For år tilbage om­sat­te Vi­borg HK for over 50 mio. kr. I den kom­men­de sæ­son ly­der bud­get­tet på 15 mio. kr. Af dis­se pen­ge skal de 13 mio. kr. kom­me fra sponsor­ind­tæg­ter. Det er det sam­me be­løb som i sid­ste sæ­son, men det er pen­ge, som klub­ben ik­ke har end­nu.

Vi­borg HK skal først ha­ve styr på for­ret­nin­gen, før man igen går ef­ter at vin­de Champions League. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.