’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mo­gens Lin­dal, besty rel­ses­for­mand i Vi­borg HK

Vi er nok trå­dt et trin ned i for­hold til, hvil­ke pro­fi ler vi har i trup­pen

» På grund af al den uro og usik­ker­hed, der har væ­ret, er vi kom­met sent i gang. De virk­som­he­der, vi har talt med, har vil­let ven­te at se, hvad der ske­te, og det kan jeg godt for­stå med den tur­bu­len­te for­tid, vi har haft . Nu er der fe­rie man­ge ste­der, men vi skal ha­ve sat tryk på den pro­ces. Der­for hol­der vi ge­ne­ral­for­sam­ling i New Be­gin­ning i næ­ste må­ned, hvor vi skal ha­ve en be­sty­rel­se på fem per­so­ner, og jeg kan godt ga­ran­te­re, at det ik­ke bli­ver en kran­se­ka­ge- be­sty­rel­se. Den skal ar­bej­de ben­hårdt for at skaff e pen­ge, « si­ger Mo­gens Lin­dal.

Det kan og­så me­get vel bli­ve nød­ven­digt. Bud­get­tet ope­re­rer kun med et over­skud på 135.000 kr. Det er man­ge pen­ge for de fl este per­so­ner, men for en pro­fes­sio­nel hånd­bold­klub er det nær­mest in­gen­ting.

» Men vi har og­så en buff er på 600.000 kr. Vi er ik­ke sat i ver­den for at ska­be over­skud. Vi er her for at dri­ve en an­svar­lig hånd­bold­klub. Og skul­le det bli­ve kri­tisk, har vi nog­le hånd­tag, vi kan skrue på. Kon­trak­ter­ne er for ek­sem­pel ble­vet kor­te­re, så vi hur­ti­ge­re kan kom­me ud af dem, hvis det skul­le stram­me til, « si­ger Mo­gens Lin­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.