FCM skal sør­ge for suc­ces på rang­li­sten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Su­per­liga­en hol­der sta­dig som­mer­fe­rie, men det gæl­der ik­ke al­le dan­ske klub­ber. Fi­re hold skal nem­lig på jagt eft er suc­ces i Eu­ro­pa, og Nor­di­cBet me­ner, at FC Midtjylland skaff er fl est af UEFAs rang­li­stepo­int til regn­ska­bet. Book­ma­ke­ren be­ta­ler blot pen­ge­ne 1,45 gan­ge igen, hvis midtjy­der­ne ta­ger fl est af UEFAs rang­li­stepo­int med hjem fra de­res eu­ro­pæ­i­ske even­ty r.

» FCM er som det ene­ste dan­ske hold med i kaplø­bet om en plads i Champions League. Det er en del af for­kla­rin­gen på, at vi gør dem til fa­vo­rit i det ind­byr­des kapløb, for skul­le de bli­ve eli­mi­ne­ret i tred­je el­ler fj er­de run­de, får de så­le­des en ek­stra chan­ce i Eu­ro­pa League- tur­ne­rin­gen, « si­ger Nor­di­cbets od­ds­sæt­ter, Ton­ni Munk Jen­sen.

FCK føl­ger trop med 3,10 for fl est rang­li­stepo­int, mens Brøndby gi­ver odds 8,50 og Randers he­le 17,50.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.