HÅB ER DER AL­TID ’’

Hun er en le­gen­de i ame­ri­kansk kvin­de­fod­bold og har stor an­del i, at USA spil­ler VM- fi­na­le om tre da­ge. Men til ef­ter­å­ret kan Hope So­lo gå fra helt til skurk, hvis hun bli­ver dømt for vold mod sin sted­s­ø­ster og nevø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­RTRÆT Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk Hope So­lo BLÅ BOG Fo­to: AFP

Håb er der al­tid for det ame­ri­kan­ske kvin­delands­hold i fod­bold.

I hvert fald mel­lem stæn­ger­ne, hvor Hope So­lo har væ­ret første­valg si­den 2005 og nat­ten til i går var med til at spil­le USA i VM- fi­na­len i Ca­na­da med en 2- 0- sejr over Tys­kland. Fi­na­le­plad­sen skyl­des ik­ke mindst den 33- åri­ge må­l­vog­ter, der kun har luk­ket et mål ind og ik­ke er ble­vet pas­se­ret de se­ne­ste 513 mi­nut­ter.

» Jeg sy­nes, hun er ver­dens bed­ste må­l­vog­ter, « sag­de USAs land­stræ­ner, Jill El­lis, ef­ter kvart­fi­na­len iføl­ge ESPN.

Med si­ne 176 land­skam­pe og to olym­pi­ske guld­me­dal­jer er Hope So­lo en le­gen­de i ame­ri­kansk kvin­de­fod­bold. Hun har pry­det ESPN Ma­ga­zi­nes år­li­ge ’ The Bo­dy Is­sue’ uden en trevl på krop­pen, del­ta­get i ’ Vild med dans’, og hen­des selv­bi­o­gra­fi, ’ So­lo: A Me­moir of Hope’, strøg i 2012 ind på tred­je­plad­sen på New York Ti­mes’ be­st­sel­ler­li­ste over non­fik­tions­bø­ger – den hø­je­ste pla­ce- ring no­gen­sin­de i USA for en bog om fod­bold.

Hun er kort sagt en kæm­pe­stjer­ne. Al­li­ge­vel er hun fra­væ­ren­de ved al­le pres­se­kon­fe­ren­cer un­der VM. Og mens al­le an­dre stop­per op i mixed zo­ne for at sva­re på spørgs­mål fra jour­na­li­ster­ne, smy­ger hun sig udenom. Med fuldt over­læg og med det ame­ri­kan­ske fod­bold­for­bunds vel­sig­nel­se.

Pres­sen er nem­lig min­dre in­ter­es­se­ret i Hope So­los præ­sta­tio­ner på ba­nen, end den er i hen­des liv uden for kridt­stre­ger­ne. Det skyl­des ik­ke mindst, at hun ef­ter VM ri­si­ke­rer fængsel for vold mod sin sted­s­ø­ster og nevø.

Ri­si­ke­rer fængsel

Håb er der al­tid for Hope So­lo, så læn­ge der ik­ke er fal­det dom i sa­gen end­nu. Den ven­tes at fal­de i ef­ter­å­ret. Op­rin­de­ligt blev sa­gen el­lers drop­pet, da sted­s­øste­ren og nevø­en næg­te­de at la­de sig af­hø­re un­der ed, men ankla­ge­myn­dig­he­den an­ke­de, og ap­pel­sa­gen er be­ram­met til at be­gyn­de 11. sep­tem­ber.

Hope So­lo næg­ter sig skyl­dig. I ste­det hæv­der hun, at det er hen­de, der er of­fe­ret. Hvad der ske­te den ju­ni­af­ten i sted­s­øste­rens hus, frem- står uklart. Klart er det dog, at Hope So­lo, hvis hun bli­ver dømt, ri­si­ke­rer seks må­ne­ders fængsel.

Uan­set hvad har sa­gen ko­stet dyrt på ima­ge­kon­to­en, er­ken­der Hope So­lo.

» Fra nu af vil jeg, li­ge me­get hvad der sker, al­tid væ­re for­bun­det med vold i hjem­met, « sag­de hun i et in­ter­view med ESPN kort før VM.

Sa­gen fik in­gen kon­se­kven­ser for Hope So­los plads på lands­hol­det, selv om fle­re klum­meskri­ben­ter ra­se­de over, at for­bun­det ik­ke sus­pen­de­re­de hen­de.

Det fik det til gen­gæld, da hun i ja­nu­ar 2015, kort ef­ter at volds­sa­gen blev drop­pet, sat­te sig ind i en bil, le­jet af fod­bold­for­bun­det, med sin mand, den tid­li­ge­re NFL- spil­ler Jer- ra­my Ste­vens, bag rat­tet. Da par­ret blev stop­pet af po­li­ti­et, vi­ste det sig nem­lig, at Jer­ra­my Ste­vens’ al­ko­hol­pro­mil­le var dob­belt så høj som det til­lad­te. Det ko­ste­de Hope So­lo 30 da­ges ka­ran­tæ­ne fra lands­hol­det, men ik­ke plad­sen i VM- trup­pen.

» Det er det dum­me­ste, jeg no­gen­sin­de har gjort, « sag­de Hope So­lo til ESPN om epi­so­den.

Skan­da­le på skan­da­le

Håb er der al­tid, for Hope So­lo har i lø­bet af sin kar­ri­e­re på be­mær­kel­ses­vær­dig vis for­må­et at sno sig ud af selv de mest håb­lø­se skan­da­ler.

Som da hun i 2007 ra­se­de over at væ­re ble­vet vraget til VM- se­mi­fi­na­len mod Bra­si­li­en, som USA tab­te 0- 4. Det fik hold­kam­me­ra­ter­ne til at ven­de sig imod hen­de, og hun blev ef­ter­føl­gen­de smidt af hol­det.

I 2008 blev hun dog ta­get til nå­de igen og var den helt store helt, da USA vandt OL- guld. Da­gen ef­ter var hun gæst i tv- showet ’ The To­day Show’, selv om hun iføl­ge sin selv­bi­o­gra­fi sta­dig var fuld ef­ter at ha­ve fejret fi­na­le­sej­ren he­le nat­ten. I bo­gen in­drøm­me­de hun og­så, at hun hav­de dyr­ket sex med en be­rømt­hed, som hun hav­de smug­let ind i OL- by­en.

FUL­DE NAVN: FØDT: PRI­VAT:

Hope Ame­lia So­lo 30. juli 1981 ( 33 år)

Gift med Jer­ra­my Ste­vens, der er tid­li­ge­re NFL­spil­ler for blandt an­det Se­att­le Sea­hawks

Se­att­le Reign

KLUB: LANDS­HOLDSKAR­RI­E­RE:

176 land­skam­pe/ 0 mål. Hol­der et hav af må­l­mands­re­kor­der for USA – flest kam­pe, flest sej­re ( 135), flest ’ cle­an she­ets’ ( 89).

ME­RIT­TER:

To gan­ge olym­pisk guld ( 2008 og 2012), VM- sølv 2011, kå­ret til VMs bed­ste må­l­mand i 2011, årets ame­ri­kan­ske kvin­de­li­ge fod­bold­spil­ler i 2009

Fra nu af vil jeg, li­ge me­get hvad der sker, al­tid væ­re for­bun­det med vold i hjem­met

Fi­re år se­ne­re skab­te hun igen over­skrif­ter, da hun af­le­ve­re­de en po­si­tiv do­ping­prø­ve. Hun slap dog med en ad­var­sel, da hun fik over­be­vist an­tido­ping­myn­dig­he­der­ne om, at det skyld­tes me­di­cin mod men­stru­a­tions­smer­ter. Der­med und­gik sa­gen at ko­ste hen­de del­ta­gel­se ved OL i Lon­don, hvor det igen blev til guld.

I novem­ber sam­me år blev hun gift med Jer­ra­my Ste­vens, men hel­ler ik­ke den be­gi­ven­hed fandt sted uden en skan­da­le. Da­gen før bryl­lup­pet blev Jer­ra­my Ste­vens nem­lig an­holdt for hu­str­u­vold, men sa­gen blev drop­pet, for­di dom­me­ren ik­ke men­te, der var be­vi­ser nok. Hope So­lo af­vi­ste da og­så, at hun var ble­vet ud­sat for vold.

Se­ne­st skab­te Hope So­lo over­skrif­ter, da hun i au­gust sid­ste år var en af de man­ge kend­te kvin­der, der blev ha­ck­et, så nø­gen­bil­le­der af dem blev læk­ket på in­ter­net­tet.

På søn­dag står Hope So­lo så i sin an­den VM- fi­na­le. Hvem mod­stan­de­ren er, blev af­gjort ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning, da Ja­pan og Eng­land tør­ne­de sam­men. Om det bli­ver til det VM- guld, Hope So­lo mang­ler for at ful­den­de kar­ri­e­ren, må ti­den vi­se.

Men håb er der al­tid.

Hope So­lo har – med få mar­kan­te und­ta­gel­ser – væ­ret første­valg i må­let på det ame­ri­kan­ske kvin­delands­hold i fod­bold si­den 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.