RØD FRONT MOD PIA K.

SF og EL af­gør i dag, hvor­dan de mar­ke­rer, at de ik­ke støt­ter Pia K. som Fol­ke­tin­gets for­mand

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

SPLID

Tra­di­tio­nen bry­des, når Fol­ke­tin­get i dag væl­ger Pia Kjær­s­gaard til ny for­mand.

SF og En­heds­li­sten tror ik­ke på hen­des for­mand­sev­ner og vil ik­ke væ­re med til at indstil­le hen­de.

Der­med er den bre­de enig­hed, der ken­de­teg­ner net­op det­te valg, afl øst af splid. Hvis det kom­mer til en af­stem­ning, hvil­ket ik­ke er sik­kert, da der kun er én kan­di­dat til po­sten, stem­mer de to par­ti­er imod. Al­ter­na­ti­vet har hel­ler ik­ke for­lods til­ken­de­gi­vet, at de støt­ter Pia Kjær­s­gaard. I vær­ste fald kan tre af Tin­gets ni par­ti­er med i alt 30 man­da­ter ik­ke støt­te den ny for­mand, og det er ik­ke sket før i dansk par­la­men­ta­risk hi­sto­rie.

» Vi vil i al stil­fær­dig­hed ha­ve lov at si­ge, at Pia Kjær­s­gaard ik­ke er vo­res kan­di­dat, « si­ger Per­nil­le Skip­per fra En­heds­li­sten.

Hun be­grun­der det med, at Dansk Fol­ke­par­ti er gå­et med til, at fi re lov­for­slag frem­sæt­tes i dag uden hø­ring.

Så det har in­tet at gø­re med, at hun ik­ke er stu­e­ren?

» In­tet. Når høj­re­fl øj­en bru­ger sit fl er­tal til at trum­fe det her igen­nem, må vi og­så ha­ve lov at stem­me imod, « si­ger hun.

SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr for­kla­rer sin skep­sis over­for val­get af Pia Kjær­s­gaard med, at det for hen­de er vig­tigt at fi nde en for­mand, der kan sam­le he­le Fol­ke­tin­get.

Og­så for­mand for EL

Pia Kjær­s­gaard me­ner, at hun sag­tens han bli­ve en god for­mand, og­så for En­heds­li­sten.

» Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt, at de stem­mer imod. For En­heds­li­sten har og­så en plads i præ­si­di­et. Men jeg har in­gen hår­de fø­lel­ser over for det, og jeg vil gi­ve En­heds­li­sten nøj­ag­tig de sam­me be­tin­gel­ser i Fol­ke­tin­get som al­le an­dre. Jeg kni­ber mig i ar­men, når jeg tæn­ker på den lange rej­se, DF har væ­ret igen­nem. For ty­ve år si­den hav­de in­gen tro­et, at vi skul­le stå her i dag, « si­ger hun.

Pia Kjær­s­gaard me­ner, at Nyrups gam­le be­mærk­ning om, at de ik­ke er stu­e­re­ne, ef­ter­hån­den er gå­et hen og ble­vet en be­last­ning for ham.

» Jeg blev me­get vred, og jeg hu­sker det me­get ty­de­ligt, for Kri­sti­an og jeg sad ne­de i sa­len, da han sag­de det. Jeg tror det med ti­den er ble­vet et selvmål for ham. Nu træk­kes det frem igen, og jeg tror al­drig, at han får lov at glem­me det, « si­ger hun.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Pia Kjær­s­gaard ( DF) ta­ler sam­men i Fol­ke­tin­get in­den val­get af mid­ler­ti­dig for­mand. I dag kan hun sæt­te sig i sto­len som den før­ste kvin­de­li­ge for­mand for Fol­ke­tin­get. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.