Kun hvis vi tæn­ker os grun­digt om

BT - - DEBAT - DEN­NIS KRI­STEN­SEN

For­bunds­for­mand, FOA

sid­ste døgn har vi set tre ek­semp­ler på luk­nin­ger og kon­kur­ser hos pri­va­te ud­by­de­re af hjem­meple­je. Det ska­ber ut­ryg­hed hos de æl­dre. Kom­mu­ner­ne får må­ske en ti­mes var­sel fra en kon­kur­stru­et virk­som­hed, og så står de æl­dre i en me­get ut­ryg si­tu­a­tion, hvor de ik­ke ved, hvem der kom­mer og hjæl­per. El­ler om der over­ho­ve­det kom­mer no­gen. Den slags op­le­vel­ser har man ba­re ik­ke brug for. Slet ik­ke hvis man er blandt de sva­ge­ste æl­dre.

IN­DEN FOR DET

Der skal man kun­ne væ­re sik­ker på, at der kom­mer no­gen og hjæl­per.

at kom­me til at be­ta­le tre gan­ge for den sam­me ydel­se. Først til det luk­ke­de fi rma, så for at fi nde nog­le an­dre til at udføre den, og i nog­le til­fæl­de hæn­ger kom­mu­ner­ne og­så på de an­sat­tes til­go­de­ha­ven­der i det luk­ke­de fi rma. Og jeg tror, vi kom­mer til at se fl ere og fl ere kon­kur­ser og luk­nin­ger på det om­rå­de. I 2014 hav­de vi om­kring 400 FOA- med­lem­mer, der blev be­rørt af en luk­ning el­ler en kon­kurs. Ind­til vi­de­re i år er det

NU RI­SI­KE­RER KOM­MU­NER­NE

tal me­re end for­doblet, så vi nu har 1.000 med­lem­mer, der har mi­stet de­res job.

væ­re me­get sik­re på, at der er en ge­vinst ved at ta­ge pri­va­te ud­by­de­re ind. At de kan le­ve­re va­ren, og at de er til­stræk­ke­ligt sta­bi­le. Så vi kom­mer til at se fl ere og fl ere kom­mu­ner, der genover­ve­jer, om det gi­ver me­ning at ha­ve pri­va­te ple­je­fi rma­er på ba­nen. Og så bør land­spo­li­ti­ker­ne over­ve­je, om der skal stil­les krav om, at de pri­va­te ud­by­de­re er øko­no­misk vel­pol­stre­de, el­ler om de skal stille en bank­ga­ran­ti.

SÅ PO­LI­TI­KER­NE SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.