Til­lyk­ke, Pia K.! Vis os, at du kan

ME­NER

BT - - DEBAT -

Idag bli­ver Pia Kjær­s­gaard valgt til for­mand for Fol­ke­tin­get. Eft er et us­kønt for­løb, hvor Li­be­ral Al­li­an­ce for­gæ­ves for­søg­te at få skat­te­let­tel­ser til gen­gæld for støt­ten, ind­ta­ger Dansk Fol­ke­par­tis stift er den for­nem­me og pre­sti­ge­fyld­te post. DET ER BE­STEMT ik­ke al­le, der bry­der sig om, at Pia Kjær­s­gaard nu be­stri­der det hø­je­ste em­be­de i Fol­ke­tin­get og der­med er øverst an­svar­lig for at sør­ge for god ro og or­den un­der mø­de­r­ne i sa­len. Kri­ti­ke­re sæt­ter spørg­måls­tegn ved, om den 68- åri­ge par­ti­stift er nu og­så er vær­dig til at sæt­te sig i for­mands­sto­len, og om hun for­mår at væ­re en sam­len­de skik­kel­se i Fol­ke­tin­get.

Li­ge­stil­lings­for­kæm­pe­re

og fe­mi­ni­ster, der el­lers ple­jer at hep­pe på kvin­der på vej mod top­po­ster, er på­fal­den­de tav­se i dis­se da­ge. Jo, jo, Pia Kjær­s­gaard har end­nu til go­de at sprin­ge ud som fe­mi­nist, men det æn­drer ik­ke på, at det er værd at be­mær­ke, at Fol­ke­tin­gets øver­ste post nu ind­ta­ges af en kvin­de. PIA KJÆR­S­GAARD ER kon­tro­ver­si­el. Kendt for at sky­de med skar­pt. Ik­ke mindst i ud­læn­din­ge­de­bat­ten. Kendt for sin helt sær­li­ge ev­ne til at de­le be­folk­nin­gen i to: De, der el­sker hen­de og de, der af­sky­er hen­de.

Fra i dag skal hun vi­se, at hun er he­le Fol­ke­tin­gets for­mand. At hun og­så re­præ­sen­te­rer de med­lem­mer, som hun er al­ler­mest ue­ni­ge med po­li­tisk. Hun skal vi­se, at hun kan an­det end at ud­stil­le for­skel­le, ska­be frygt for det frem­me­de – og mi­stro til de frem­me­de. Hun skal lyt­te og fav­ne. Sam­ar­bej­de med de fi re næst­for­mænd i Præ­si­di­et. PIA KJÆR­S­GAARD ER en af tin­gets mest er­far­ne par­la­men­ta­ri­ke­re, men nu skal po­li­ti­ke­ren træ­de i bag­grun­den. Om Pia Kjær­s­gaard bli­ver en suc­ces i for­mands­sto­len, på top­pen af de­mo­kra­ti­et, er ik­ke til at vi­de. Men giv hen­de dog en fair chan­ce for at ud­fyl­de rol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.