Ja, det gi­ver en me­re eff ek­tiv ser­vi­ce

BT - - DEBAT - MADS LUND­BY HANSEN

Che­fø­ko­nom, CEPOS

sta­ten og re­gio­ner kon­kur­ren­ceud­sæt­te så man­ge op­ga­ver som mu­ligt, for hvis pri­va­te virk­som­he­der kan lø­se en op­ga­ve me­re eff ek­tivt, så er det i al­les in­ter­es­se, at en pri­vat le­ve­ran­dør lø­ser op­ga­ven. Thor­nings pro­duk­ti­vi­tetskom­mis­sion vi­ste, at der er et be­ty­de­ligt po­ten­ti­a­le i at ud­vi­de kon­kur­ren­ceud­sæt­tel­sen, så­le­des at fl ere op­ga­ver bli­ver ud­li­ci­te­ret til pri­va­te virk­som­he­der. Det er for­di, pri­va­te virk­som­he­der i man­ge

GE­NE­RELT SKAL KOM­MU­NER,

til­fæl­de er me­re eff ek­ti­ve end kom­mu­na­le mo­nopo­ler. Dels for­di de oft e er ud­sat for kon­kur­ren­ce, men og­så for­di de er me­get fo­ku­se­re­de på at yde en eff ek­tiv ser­vi­ce.

en analyse, der vi­ser, at hvis man ud­li­ci­te­rer 75 pro­cent i ste­det for 25 pro­cent af op­ga­ver­ne i kom­mu­ner­ne, så får vi en eff ek­ti­vi­se­rings­ge­vinst på ca. 15 mia. kr. sva­ren­de til øget ser­vi­ce fra 30.000 off ent­li­ge an­sat­te. Så hvis vi får bed­re ser­vi­ce til fær­re pen­ge, er det i de æl­dres in­ter­es­se og i skat­te­bor­ger­nes in­ter­es­se.

CEPOS HAR UD­GI­VET

så går kon­kurs, er det ik­ke nød­ven­dig­vis et pro­blem. Hvis den pri­va­te le­ve­ran­dør ik­ke kan over­le­ve, så går den kon­kurs, og så må kom­mu­nen en­tre­re med en an­den pri­vat le­ve­ran­dør, der kan le­ve­re en god ser­vi­ce, el­ler og­så må kom­mu­nen over­ta­ge op­ga­ven. Og det er op til den en­kel­te kom­mu­ne at vur­de­re de pri­va­te le­ve­ran­dø­rer. I den for­bin­del­se må det for­ven­tes, at kom­mu­ner­ne læ­rer af er­fa­rin­ger­ne, så de bli­ver bed­re til f. eks. at vur­de­re ka­pi­tal­grund­la­get hos de­res le­ve­ran­dø­rer og der­med sik­rer en va­rig god og eff ek­tiv ser­vi­ce

HVIS EN VIRK­SOM­HED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.