Mi­ste­de ori­en­te­rin­ge

En ny rap­port kon­klu­de­rer, at fi­re for­ret­nings­smænd – her­i­blandt en af Dan­marks ri­ge­ste mænd – sid­ste år mi­ste­de li­vet i et he­li­kop­ter­styrt i for­bin­del­se med en drej­ning i dår­ligt vejr De sid­ste fryg­te­li­ge mi­nut­ter

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Jakob Chor en KL. 09: 18. ( 1).

HE­LI­KOP­TER- STYRT

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

He­li­kop­ter­tu­ren skul­le væ­re endt med en hyg­ge­lig frokost på Sam­sø. I ste­det end­te den i en tragedie, der ko­ste­de en af Dan­marks ri­ge­ste for­ret­nings­mænd og tre pas­sa­ge­rer li­vet sid­ste år. Nu kon­klu­de­rer Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen i en un­der­sø­gel­se af styr­tet, at tra­ge­di­en højst sand­syn­ligt ske­te un­der en drej­ning, hvor pi­lo­ten mi­ste­de ori­en­te­rin­gen.

Det var en af Dan­marks ri­ge­ste for­ret­nings­mænd, den 52- åri­ge fod­bol­den­tu­si­ast og virk­som­hed­s­e­jer Mi­cha­el Hen­rik­sen, der sad bag ro­ret i he­li­kop­te­ren, da den styr­te­de ned over Sam­sø Bælt sid­ste år den 5. sep­tem­ber.

Om bord med Mi­cha­el Hen­rik­sen, der hav­de om­kring 120 ti­mers fly­ve­er­fa­ring i net­op den he­li­kop­ter, var og­så hans be­tro­e­de me­d­ar­bej­der i Nor­rec­co Mor­ten Fri­is, der of­fent­lig­gjort i går.

’ Un­der flyv­ning tilbage mod et om­rå­de med an­ta­get bed­re visu­el­le vej­r­for­hold blev pi­lo­ten sand­syn­lig­vis ud­sat for rum­lig des­o­ri­en­te­ring, der be­vir­ke­de, at pi­lo­ten ube­vidst sæn­ke­de he­li­kop­te­rens næ­se og der­ved he­li­kop­te­rens fly­ve­ret­ning,’ hed­der det i rap­por­ten.

Mi­ste­de ori­en­te­rin­gen

Den ’ rum­li­ge des­o­ri­en­te­ring’ be­ty­der, at pi­lo­ten ik­ke har væ­ret klar over, hvor­dan hans po­si­tion var i for­hold til ho­ri­son­ten, for­kla­rer ha­va­ri­un­der­sø­ger ved Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen An­ders Kri­sten­sen.

» Han har ik­ke væ­ret klar over, hvad der var op og ned. Det skyl­des vej­r­for­hol­de­ne med dår­lig sigt­bar­hed. Der har ik­ke væ­ret en til­stræk­ke­lig visu­el re­fe­ren­ce, og så bli­ver det lidt li­ge­som at ha­ve bind for øj­ne­ne og bli­ve dre­jet rundt, så mi­ster du ori­en­te­rin­gen, « si­ger han.

Det var i Sam­sø Bælt mel­lem Røsnæs og Sam­sø, at he­li­kop­te­ren styr­te­de ned.

Dre­je­de mod bed­re vejr

Da de fi­re mænd på vej mod Sam­sø blev op­lyst om de dår­li­ge vej­r­for­hold, be­slut­te­de Mi­cha­el Hen­rik­sen at dre­je he­li­kop­te­rens kurs godt 180 gra­der rundt for at fly­ve mod bed­re for­hold.

Men det før­te desvær­re til, at he­li­kop­te­ren blev ført i en 45 gra­ders hæld­ning ned mod van­d­over­fla­den.

» Vi me­ner, han ta­ger en be­slut­ning om at ven­de om. Un­der den ma­nøv­re kom­mer han ind i no­get vejr, der var dår­li­ge­re, end han for­ment­lig kun­ne fly­ve i, « si­ger An­ders Kri­sten­sen.

Til sidst ram­te he­li­kop­te­ren van­d­over­fla­den.

’ Alt for tid­lig død’

Da nyhe­den om he­li­kop­ter- styr­tet sid­ste år frem­kom, delt­og ad­skil­li­ge far­tø­jer fra søvær­net, red­ning­s­tje­ne­sten og hjem­me­vær­net i en stor­stilet eftersøgning sam­men med en he­li­kop­ter og dyk­ke­re fra Frø­mand­skor­p­set. De fi­re lig blev til sidst fun­det. I en pres­se­med­del­el­se skrev be­sty­rel­sen for Mi­cha­el Hen­rik­sens sel­skab MH Grup­pen, at den tragi­ske ulyk­ke hav­de cho­ke­ret al­le:

’ Vi står tilbage uden at kun­ne for­stå, at det er sandt, og hvor for­fær­de­lig en hæn­del­se det er. I dis­se da­ge ar­bej­der vi al­le på at få sam­let os om at gi­ve al støt­te og hjælp til fa­mi­li­en og til al­le de kol­le­ger, der cho­ke­re­de har få­et nyhe­den om Mi­cha­el Hen­rik­sens og Mor­ten Fri­is’ alt for tid­li­ge død,’ skrev de.

He­li­kop­tervra­get blev fun­det på 18,7 me­ters dyb­de i Sam­sø Bælt.

På grund af nedslags­kraf­ten var det iføl­ge Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen ik­ke mu­ligt at over­le­ve ulyk­ken. He­li­kop­te­ren nå­e­de at væ­re i luf­ten i min­dre end en ti­me, før den styr­te­de ned. Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen har ved hjælp af ra­dar r op­lys­nin­ger, Mi­cha­el Hen­rik­sens kon­takt til fly­ve­l­e­de­ren og vid­ner r styk­ket de fi­re for­ret­nings­mænds sid­ste tur fra Lyn­ge mod Sam­sø sam­men.

He­li­kop­te­ren let­ter fra Mi­cha­el Hen­rik­sens pri­va­te plads i Lyn­ge Tu­ren går mod Bal­len på Sam­sø. Ef­ter he­li­kop­te­ren er kom­met i luf­ten ta­ler Mi­cha­el Hen­rik­sen med en fly­ve­l­e­der. Der bli­ver blandt an­det drøf­tet for­hold som vejr og fly­ve­pla­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.