En og styr­te­de i dø­den

BT - - NYHEDER -

9.42:

Mens he­li­kop­te­ren be­gyn­der at sti­ge i, in­for­me­rer fly­ve­l­e­de­ren fra Co­pen­ha­gen In­for­ma­tion East Mi­cha­el Hen­rik­sen om, at en pi­lot tid­li­ge­re har rap­por­te­ret, at vej­r­for­hol­de­ne om­kring Sam­sø er dår­li­ge­re end for­ven­tet. Mi­cha­el Hen­rik­sen mel­der tilbage, at in­for­ma­tio­ner­ne er for­stå­et, og at in­ten­tio­nen er at fort­sæt­te mod Sam­sø og fo­re­ta­ge en vur­de­ring af vej­r­for­hol­de­ne, for der­ef­ter at fly­ve tilbage mod Fyn, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

9.45:

He­li­kop­te­ren fly­ver syd om Se­je­rø i en højde på 1.500 fod.

9.46- 9.49:

He­li­kop­te­ren be­gyn­der at ta­be i højde. Fra 1.500 fod til 800.

9.48:

To per­so­ner i en sejl­båd, der be­fin­der sig mel­lem Røsnæs og Bal­len, hø­rer ly­den af en he­li­kop­ter kom­me fra nor­døst.

9.50:

Fly­ve­l­e­de­ren kon­tak­ter he­li­kop­te­ren med en besked om, at den nu be­fin­der sig un­der høj­den for ra­dar­dæk­ning i om­rå­det. Fly­ve­l­e­de­ren spør­ger, hvor­dan sigt­bar­he­den er. Mi­cha­el Hen­rik­sen sva­rer, at den er på om­kring to ki­lo­me­ter, og at han reg­ner med at væ­re frem­me på Sam­sø in­den for fem min., hvis vej­ret til­la­der det.

Det var en sorg­be­tyn­get fa­mi­lie, der måt­te bæ­re Mi­cha­el Hen­rik­sens ki­ste, da han kort ef­ter ulyk­ken blev bi­sat fra Stavns­holt­kir­ken ved Farum. Fo­to: Nils Meilvang He­li­kop­tervra­get blev bjær­get 12. sep­tem­ber 2014 – en uge ef­ter ulyk­ken, der ko­ste­de Mi­cha­el Hen­rik­sen, Mor­ten Fri­is, Sø­ren Wet­ter­gre­en og Mark Ja­cob­sen li­vet. 5. sep­tem­ber styr­te­de he­li­kop­te­ren af ty­pen Ro­bin­son 44 i ha­vet i far­van­det mel­lem Røsnæs og Sam­sø ved Ka­lund­borg. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.