Livs­værk solgt til ka­pi­tal­fond

BT - - NYHEDER - Ma­ma

I ju­ni, ni må­ne­der ef­ter, Mi­cha­el Hen­rik­sen dø­de på tragisk vis i he­li­kop­ter­styr­tet, blev hans livs­værk MH Grup­pen solgt.

Kø­be­ren var den bri­ti­ske ka­pi­tal­fond Agi­li­tas.

Iføl­ge Bør­sen hav­de MH Grup­pen 240 an­sat­te og en vær­di tæt på 2 mia. kr. Det blev dog holdt hem­me­ligt, hvad Agi­li­tas be­tal­te.

Mi­cha­el Hen­rik­sen var iføl­ge Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Dan­marks 42. ri­ge­ste mand med en for­mue på 1,8 mia. kro­ner. Han var en drif­tig vogn­mand og ejen­doms­ma­ta­dor, men han var især kendt for sit store en­ga­ge­ment i fod­bold­ver­de­nen, hvor han gen­nem man­ge år var stor­sponsor for FC Nordsjælland.

Han vok­se­de op i Farum, hvor han ar­bej­de­de sig op fra bun­den og blev ejer af en stri­be ejen­dom­me og virk­som­he­der, blandt an­det Ci­ty Con­tai­ne­re, der hånd­te­rer af­fald, og mil­jøvirk­som­he­den Nor­rec­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.