Sig­tet for at ku­pe­re ører­ne på fem hval­pe

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Iris

DY­RE­MIS­HAND­LING

En 57- årig mand fra Aar­hus er ble­vet an­holdt og sig­tet for dy­re­mis­hand­ling. Han er mistænkt for at klip­pe ører­ne af fem hund­e­hval­pe.

Østjyl­lands Po­li­ti ryk­ke­de ons­dag ud til et ko­lo­ni­ha­ve­hus i Bra­brand i Aar­hus, ef­ter at de hav­de få­et an­mel­del­ser om højlyd­te hund­e­skrig.

I ko­lo­ni­ha­ve­hu­set mød­te po­li­ti­et tre mænd, en kvin­de og en trans­port­kas­se fyldt med fem hval­pe af ra­cen ame­ri­kansk staf­ford­s­hi­re ter­ri­er, der og­så kal­des amstaff, skri­ver TV2 Østjyl­land.

Og da be­tjen­te­ne kig­ge­de på hund­e­ne, var det ty­de­ligt, at de hav­de få­et ku­pe­ret de­res ører:

» Vi kun­ne se, at der var ta­le om ku­pe­ring, og det er ulov­ligt i Dan­mark, « si­ger vagt­chef Vagn Mar­ti­nus­sen til TV2 Østjyl­land.

Ri­si­ke­rer bø­de el­ler fængsel

Da po­li­ti­et un­der­søg­te ko­lo­ni­ha­ve­hu­set for be­vis­ma­te­ri­a­le, fandt de re­ster af hund­eø­rer, sy­t­råd og be­dø­vel­ses­mid­del, som po­li­ti­et me­ner man­den har brugt i for­bin­del­se med ku­pe­rin­gen af hval­pe­nes ører.

Kun den ene af de fi­re per­so­ner i ko­lo­ni­ha­ve­hu­set blev sig­tet. Det dre­jer sig om en 57- årig mand, der er sig­tet for dy­re­mis­hand­ling.

Iføl­ge vagt­ha­ven­de ved Østjyl­lands Po­li­ti skal ve­te­ri­nær­myn­dig­he­der­ne nu vur­de­re, om man­den skal sigtets for dy­re­mis­hand­ling el­ler grov dy­re­mis­hand­ling.

Grov dy­re­mis­hand­ling vil gi­ve mini­mum 30 da­ges fængsel til den 57- åri­ge, hvis han bli­ver dømt, mens en mil­de­re form for dy­re­mis­hand­ling kan straf­fes med bø­de.

Det var hval­pe af kamp­hund­e­ra­cen amstaff , der fik trim­met ører­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.