Over­ar­bej­de til ud­be­ta­ling

BT - - NYHEDER -

LØN

Po­li­ti­for­bun­det ro­ser ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) for at vil­le be­ta­le for de over­ar­bejds­ti­mer, lan­dets po­li­ti­be­tjen­te har op­ar­bej­det som føl­ge af ter­r­or­an­gre­bet i København i fe­bru­ar.

» Min umid­del­ba­re re­ak­tion er, at det er me­get po­si­tivt, at man nu po­li­tisk ser, at po­li­tiets res­sour­cer ik­ke hæn­ger sam­men, « si­ger Claus Ox­feldt, for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Sø­ren Pind med­del- te tid­li­ge­re tors­dag, at re­ge­rin­gen nu vil gi­ve mu­lig­hed for at ud­be­ta­le po­li­tiets over­ar­bejds­ti­mer for at ned­brin­ge pu­k­len og sam­ti­dig sik­re, at ter­r­or­be­red­ska­bet kan op­ret­hol­des. Han un­der­stre­ge­de dog, at det ik­ke på sigt er en hold­bar løs­ning at be­de be­tjen­te om at ar­bej­de over i så stor grad.

Justits­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at re­ge­rin­gen i 2015 af­sæt­ter i alt 155 mil­li­o­ner kro­ner, der skal bru­ges på at ned­brin­ge po­li­tiets over­ar­bejds­puk­kel. Det sva­rer iføl­ge mi­ni­ste­ri­et til be­ta­ling for al­le de over­ar­bejds­ti­mer, som ind­til nu er op­ar­bej­det i po­li­ti­et, samt de ti­mer, der skøn­nes at bli­ve op­ar­bej­det re­sten af året. Sam­let set skøn­nes det til 865.000 ti­mer. BNB

Po­li­ti­for­bun­det og Justits­mi­ni­ste­ri­et er ik­ke eni­ge om stør­rel­sen på over­ar­bejds­pu­k­len, men or­dens­mag­ten er glad for at få be­talt nog­le af ti­mer­ne. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.