Hver sjet­te præst ar­bej­der uden for fol­kekir­ken

BT - - NYHEDER -

SAM­FUND­STJE­NE­STE

Fængsels­præ­sten ta­ler med den ind­sat­te. Kræft­pa­tien­ten kan læs­se af hos ho­spi­tals­præ­sten. Og på ga­den op­sø­ger ga­de­præ­sten fortviv­le­de stu­de­ren­de og so­ci­alt ud­sat­te.

Det er ik­ke al­le præ­ster, der ud­fø­rer de­res præ­s­te­ger­ning i fol­kekir­ken. En stor del af lan­dets præ­ster er så­kald­te funk­tions­præ­ster, og dem kom­mer der fle­re og fle­re af. På 20 år er an­tal­let tredoblet, og i år er der 370 funk­tions­præ­ster i Dan­mark, hvil­ket sva­rer til, at hver sjet­te præst er funk­tions­præst. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Cen­ter for Sam­tids­re­li­gion ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og Fol­kekir­kens Ud­dan­nel­ses- og Vi­dens­cen­ter står bag. En del af de 370 funk­tions­præ­ster pas­ser dog sam­ti­dig tjan­sen som sog­ne­præst. BNB

Her ar­bej­der de fle­ste præ­ster, men hver sjet­te har sit vir­ke i fængs­ler, sy­ge­hu­se mm. – dog for sam­me ar­bejds­gi­ver.

Ar­kiv­fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.