’ En­de­lig kan vi kom­me vi­de­re’

Tvil­lings­ø­ster og mor til den myr­de­de Ka­mil­la Han­tusch ån­de­de let­tet op ef­ter drabsdom

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

DRABS­SAG

» Det er en stor let­tel­se, at dom­men nu er fal­det, og at han har få­et bå­de fængsels­straf og bli­ver ud­vist. Det er som om, skul­dre­ne li­ge fal­der ned, og man kan slap­pe me­re af. Jeg er godt til­freds med dom­men, for det be­ty­der, at der nu kan kom­me me­re ro på. At vi al­le sam­men nu kan kom­me vi­de­re. «

Så­dan lød den umid­del­ba­re re­ak­tion fra dræb­te Ka­mil­la Han­tusch’ tvil­lings­ø­ster Ka­ri­na, ef­ter at Ka­mil­las drabs­mand – Ka­ri­nas eks­svo­ger Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef – net­op var ble­vet idømt 12 års fængsel, ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig samt in­drej­se­for­bud.

’ Det vær­ste, man kan gø­re’

» Vi har ba­re gå­et og ven­tet på den her dom. Og selv om vi har gjort det, så fø­les det fak­tisk som om, det se­ne­ste år, si­den Ka­mil­la blev dræbt, er gå­et stærkt, « si­ger hun vi­de­re.

Og­så Lis­beth Han­tusch, mor til tvil­lin­ger­ne Ka­mil­la og Ka­ri­na, fø­ler, at der nu er fal­det en sten fra hjer­tet:

» Han har få­et den straf, jeg har hå­bet på og og­så reg­net med. Jeg har øn­sket, at han skul­le ud­vi­ses for be­stan­digt. Det er han ble­vet, og det har jeg det godt med. Han skal ba­re ud af Dan­mark ef­ter det, han har gjort, så han får, som han har fortjent, « si­ger Lis­beth Han­tusch om dom­men til sin egen tid­li­ge­re svi­ger­søn.

» Dét, Sa­mayul­lah har gjort mod Yas­min, ( hans og Ka­mil­las nu seks år gam­le dat­ter, red.) er det vær­ste, man kan gø­re: At fjer­ne bå­de mor og far fra den ene dag til den an­den. Nu må han ta­ge sin straf, « si­ger hun.

» Dét, Sa­mayul­lah har gjort mod Yas­min, ( hans og Ka­mil­las nu seks år gam­le dat­ter, red.) er det vær­ste, man kan gø­re: At fjer­ne bå­de mor og far fra den ene dag til den an­den. Nu må han ta­ge sin straf, « si­ger den dræb­te Ka­mil­la Han­tusch’ mor, Lis­beth Han­tusch. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef blev idømt 12 års fængsel og ud­vis­ning for be­stan­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.