Ud­vist ef­ter drab

BT - - NYHEDER -

DOM­MEN

25- åri­ge Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef, som den 19. juli i fjor kval­te sin fi­re år yn­gre eks­kæ­re­ste, Ka­mil­la Han­tusch fra Pad­borg, skal 12 år i fængsel og ud­vi­ses af Dan­mark for be­stan­digt.

Det af­gjor­de et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Søn­der­borg i går.

De seks næv­nin­ge og tre juri­di­ske dom­me­re trak sig tilbage for at vo­te­re om stra­fud­må­lin­gen kl. 10.45. Og klok­ken 13 faldt af­gø­rel­sen.

Den af­g­hansk- fød­te eks­kæ­re­ste til Ka­mil­la Han­tusch er ud­over mand­drab og­så dømt for usøm­me­lig om­gang med lig, idet han den skæb­nesvan­gre juli­af­ten og - nat sid­ste år kør­te rundt i ti­me­vis med den liv­lø­se Ka­mil­la sid­den­de fastspændt i pas­sa­ger­sæ­det ved si­den af sig.

Skjul­te li­get

Til sidst valg­te han at skil­le sig af med li­get og for­søg­te at skju­le det ved at til­dæk­ke det med en sort pla­sti­c­sæk i en græs­be­voks­ning nog­le me­ter in­de fra vejsi­den ved til­kør­sel 73 Kliplev ved Sønderjyske Mo­tor­vej.

Ka­mil­la Han­tusch for­svandt på drabs­af­te­nen kl. 22.30 ved hjem­met på Teg­l­gårds­vej i Pad­borg og blev meldt sav­net af sin nær­me­ste fa­mi­lie halvan­det døgn se­ne­re.

Trods en stor­stilet ef­ter­søg­nings- ind­sats til lands, til vands og fra luf­ten og med del­ta­gel­se af hund­re­de­vis af fri­vil­li­ge, lyk­ke­des det i før­ste om­gang ik­ke at fin­de hen­de.

Uhyg­ge­ligt fund

Men den 30. juli – 11 da­ge ef­ter hen­des for­svin­den – fik en år­vå­gen last­vogns­chauf­før øje på no­get mistæn­ke­ligt, som lå halvvejs skjult ved mo­tor­vejstil­kørs­len. Det uhyg­ge­li­ge fund vi­ste sig at væ­re li­get af Ka­mil­la Han­tusch.

Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef, som kom til Dan­mark fra Af­g­ha­ni­stan som ni- årig, er far til den nu seks år gam­le dat­ter Yas­min Han­tusch, som med dra­bet mi­ste­de sin mor.

Ud­over fængsels­straf, ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig samt in­drej­se­for­bud, skal Sa­mayul­lah Mo­ham­mad Asef be­ta­le 290.000 kro­ner til sin dat­ter, mens han skal be­ta­le godt 25.000 kro­ner til sin tid­li­ge­re svi­ger­mor, Lis­beth Han­tusch.

Gen­nem sin ad­vo­kat Er­bil Kaya an­ke­de han på ste­det ud­vis­nings­dom­men samt fængsels­straf­fen til for­mil­del­se til lands­ret­ten.

ja­hh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.