48 el­ler 50 - hvad er for­skel­len?

Det nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem Dorthe Ul­lemo­se fra DF me­ner ik­ke, hun har lø­jet ved at op­ly­se, at hun er yn­gre end si­ne 50 år

BT - - NYHEDER -

AL­DER

Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen

pett@ bt. dk Det er god dan­nel­se ik­ke at spør­ge om en kvin­des al­der. Det kan der væ­re en grund til. I hvert fald har det nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem Dorthe Ul­lemo­se fra Dansk Fol­ke­par­ti fle­re gan­ge un­der valg­kam­pen haft be­hov for at ly­ve sig yn­gre, end hun er. Hun for­kla­rer, at hen­des løg­ne ale­ne skyld­tes, at hun vil­le und­gå me­di­e­op­mærk­som­hed på sin 50 års fød­sels­dag sid­ste ef­ter­år.

» Jeg øn­ske­de ik­ke op­mærk­som­hed på min 50- års fød­sels­dag, og der­for har jeg si­den holdt fast i, at jeg var 48 år. Det var selv­føl­ge­lig ik­ke o. k. Sket er sket. Jeg hav­de slet ik­ke fo­re­stil­let mig, at der skul­le kom­me så me­get stå­hej over det « .

Har run­det 50

Til Fyns Amts Avis har hun for­talt, at hun er 47 år gam­mel. Der­u­d­over har an­dre me­di­er - her­un­der DR, Jyl­lands- Po­sten, Avi­sen. dk og Al­tin­get i lø­bet af valg­kam­pen skre­vet, at hun er 47 el­ler 48 år gam­mel. Men i vir­ke­lig­he­den er Dorthe Ul­lemo­se født i sep­tem­ber 1964, og sand­he­den er, at hun har run­det de 50 som­re.

Til BT for­tæl­ler hun, at hun er overrasket over op­mærk­som­he­den om hen­des al­der.

Hun har vil­let skær­me sin fa­mi­lie mod den me­die- virak, der vil­le ha­ve væ­ret un­der hen­des 50- års­dag, og for at und­gå den, løj hun om sin al­der.

Hun af­vi­ser, at det hand­ler om for­fæn­ge­lig­hed.

» Når man er po­li­ti­ker, så er der me­get fo­kus på en – især når man fyl­der rundt, og der­for vil­le jeg ger­ne hol­de da­gen pri­vat for fa­mi­li­en. Det er be­kla­ge­ligt, at jeg sva­re­de, at jeg var yn­gre. Me­re har jeg ik­ke at si­ge til det, « si­ger Dorthe Ul­lemo­se.

» Det næ­ste bli­ver, at jour­na­li­ster kon­tak­ter mig, hvis jeg sva­rer for­kert om skonum­re og hvor høj jeg er. Så­dan er jour­na­li­ster, « for­tæl­ler hun vi­de­re.

’ Gi­ver ik­ke rid­ser’

Den ny­slå­e­de Chri­sti­ans­borg- po­li­ti­ker fryg­ter ik­ke, at løg­ne­ne om hen­des al­der har slå­et skår i hen­des tro­vær­dig­hed over for væl­ger­ne.

» Nej, jeg tror ik­ke, det gi­ver rid­ser i min tro­vær­dig­hed over­ho­ve­det. Om jeg er 48 el­ler 50 år, det er ik­ke det, det kom­mer an på. Mi­ne væl­ge­re ken­der mig, « slår hun fast. Har du lø­jet om an­dre ting? » Nej, jeg ly­ver ik­ke. « Hvad vil du så kal­de det? » Jeg har ik­ke lyst til at kom­men­te­re me­re, « ly­der det fra hen­de. Dorthe Ul­lemo­se for­tæl­ler, at hun ik­ke har øn­sket den op­mærk­som­hed, hen­des al­ders- sag har af­født, men hun er trods alt be­gej­stret for om­ta­len.

» Jeg er su­perg­lad for den op­mærk­som­hed, jeg nu har få­et. De væl­ge­re, der ik­ke kan li­de DF i for­vej­en, kø­rer selv­føl­ge­lig på den her sag. De væl­ge­re, der har stemt på mig, de kan sta­dig sto­le på mig. «

Dorthe Ul­lemo­se har ind­til for­ny­lig slå­et si­ne fol­der i Svend­borg By­råd, og væl­ger­ne på Fyn har net­op kvit­te­ret ved at sen­de hen­de ind blandt DF’s 37 re­præ­sen­tan­ter på Chri­sti­ans­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.