Se­xo­log: Kvin­der sy­nes det er use­xet at run­de 50

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

AC­CEPT

Hvor­for gør to- tre år den store for­skel, når det kom­mer til al­der? For kvin­der er det svært at run­de det skar­pe hjør­ne, som 50 år er, for­kla­rer se­xo­log Jo­an Ør­ting.

» For nog­le kvin­der er det lidt use­xet, når man pas­se­rer de 50 år. Nog­le kvin­der fø­ler et lavt selv­værd, når de når en vis al­der. Det er en grund­læg­gen­de fø­lel­se af, at man ik­ke er god nok uan­set hvad, « for­tæl­ler hun.

» Når kvin­der når en høj al­der, be­gyn­der de­res hor­moner at for­svin­de, og de­res seksu­a­li­tet æn­drer sig. Det no­get pjat, at kvin­der har et ne­ga­tivt syn på sig selv, for­di man­ge er jo top­fri­ske, når de er over 50 år. Det er slet ik­ke så far­ligt igen, « for­tæl­ler Jo­an Ør­ting vi­de­re.

’ Ik­ke sam­me sta­tus’

Hun me­ner, at der er en stør­re ac­cept, når mænd kom­mer i over­gangs­al­de­ren, end når kvin­der gør det. Hun an­ser det som en kvin­de- ten­dens, at kvin­der går op i, at hå­ret æn­drer kulør, og at hu­den ik­ke er li­ge så stram, som den har væ­ret.

» Vi er ble­vet tu­det ører­ne ful­de med, at det er flot, når mænd får grå tin­din­ger li­ge­som Ge­or­ge Cloo­ney. Man­ge kvin­der sy­nes, det går ned ad bak­ke, når de run­der 50 år. Det har ik­ke den sam­me sta­tus, som når mænd run­der det skar­pe hjør­ne, « si­ger Jo­an Ør­ting.

Dorthe Ul­lemo­se fra Dansk Fol­ke­par­ti fik stor op­mærk­som­hed, i Fol­ke­tin­get i går. Hun mød­te op i en swe­a­ter med or­de­ne ’ Fem­me Fa­ta­le’. Ud­tryk­ket stam­mer fra den fran­ske ’ noir’- film­bøl­ge og bru­ges til at be­skri­ve en kvin­de der char­me­rer og for­fø­rer mænd ved hjælp af sin ui­mod­ståe­lig­hed. Fo­to: Keld Navn­toft

Der er langt stør­re ac­cept af, når mænd når overg a n g s a l d e r e n , me­ner se­xo­lo­gen Jo­an Ør­ting. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.