Pas­ser du på i v

En hånd­fuld sol­fak­tor 15 er nok til at pas­se på din hud. BT tog på stran­den for at se, om det er no­get, dan­sker­ne er op­mærk­som­me på

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

SOMMERSUNDHED

San­det bræn­der un­der fod­så­ler­ne og får fød­der­ne til at dan­se ha­stigt hen ad stran­den. So­len står på sit hø­je­ste, og tem­pe­ra­tu­ren på den overop­he­de­de smartp­ho­ne vi­ser 25 gra­der.

Gæ­ster­ne i Ama­ger Strand­park ved København har ik­ke travlt. Der er god tid til fris­be­e­kast med le­geg­la­de vand­hunde, til at byg­ge som­me­rens før­ste sandslot og til at la­ve ab­so­lut in­gen­ting.

14- åri­ge Tus­nel­da Svan­hol­mer og hen­des bror Phi­lip Bach på 15 ny­der sko­le­fe­ri­en med en strand­t­ur sam­men med mor. De har rul­let to store tæp­per ud et styk­ke fra vand­kan­ten og hjæl­per hin­an­den med at smø­re solcre­me på ryg­gen. For de to sø­sken­de er det en selv­føl­ge at bru­ge solcre­me.

Bru­ger mindst fak­tor 20

» Vi går beg­ge til cykling og får der­for rig­tig me­get sol. Vi bli­ver me­get bru­ne, og jeg bli­ver tit sol­brændt « , si­ger Phi­lip Bach.

De to sø­sken­de be­skyt­ter de­res hud med sol­fak­tor 20, 30 og 50 – og en fak­tor 15 kun­ne de ik­ke fin­de på at bru­ge.

» Det tror jeg ik­ke, at jeg vil­le gø­re. Jeg vil­le væ­re ban­ge for at bli­ve brændt rig­tig hur­tigt, « si­ger Tus­nel­da Svan­hol­mer.

Men selv om de to sø­sken­de kim­ser ad en søl­le fak­tor 15, så er det ri­ge­ligt, hvis man ny­der so­len på en dansk strand.

Fak­tor 15 er nok

Iføl­ge Pe­ter Da­lum, pro­jek­t­chef i Kræf­tens Bekæm­pel­ses og Tryg­Fon­dens Solkampag­ne, hand­ler det nem­lig i høj grad om mæng­den af solcre­me – og en fak­tor 15 i den kor­rek­te mæng­de vil stop­pe cir­ka 93 pro­cent af so­lens strå­ler. vok­sen­krop og 20 mil­li­li­ter til en bør­ne­krop. Tom­mel­finger­reg­len er, at der går én hånd­fuld cre­me til én krop. Over­hol­des mæng­de­an­be­fa­lin­ger­ne ik­ke, kan man ik­ke læn­ge­re reg­ne med fak­to­ren, der er skre­vet på cre­mens em­bal­la­ge.

» Hvis man smø­rer den hal­ve mæng­de på, skal man ta­ge kva­dra­tro­den af fak­to­ren. Det vil si­ge, at hvis man bru­ger en fak­tor 16, bli­ver man kun be­skyt­tet med fak­tor 4, « si­ger Pe­ter Da­lum og un­der­stre­ger vig­tig­he­den af den kor­rek­te mæng­de.

En gang er ik­ke nok

In­den en strand­t­ur er det en god idé at ta­ge solcre­me på hjem­me­fra. El­lers ri­si­ke­rer man at blot­te hu­den for so­lens strå­ler på vej til stran­den, for­kla­rer Pe­ter Da­lum. Han anbefaler des­u­den, at man smø­rer sig igen ef­ter en til to ti­mer.

» Jeg vil­le ge­ninds­mø­re én gang. Må­ske to, hvis man ba­der el­ler sve­der me­get, « si­ger han.

I Ama­ger Strand­park er der kom­met solcre­me på tæp­pet. Skidt pyt, ly­der det. Tus­nel­da har hånd­fla­der­ne smurt ind i hvid cre­me og for­sø­ger at for­de­le det på morens ryg.

» Vi er ble­vet bru­ne, tror jeg. Vi er go­de til at bru­ge solcre­me, « si­ger Tus­nel­da Svan­hol­mer.

Selv­om so­len ba­ger, har de to sø­sken­de end­nu ik­ke få­et en for­fri­sken­de duk­kert i det dan­ske hav.

Må­ske bli­ver det før­ste gang i dag, for­kla­rer de.

Tasja Mün­ster( tv.) og Kuf­fert Kaa er – me­get – grun­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.