Der­for bli­ver hu­den rød og brun

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

PIG­MENT

Du skal bli­ve rød, før du kan bli­ve brun.

Fra­sen er hørt blandt dan­ske strand­gæ­ster, men det er ik­ke rig­tigt, ly­der det fra Pe­ter Da­lum, pro­jek­t­chef i Kræf­tens Bekæm­pel­ses og Tryg­Fon­dens Solkampag­ne.

» Det er to for­skel­li­ge pro­ces­ser. Der­for er det en mis­for­stå­el­se at si­ge, at hu­den skal bli­ve rød, før den kan bli­ve brun. «

Mela­nin be­skyt­ter hu­den

Hu­den bli­ver brun, når krop­pens cel­ler ud­skil­ler mela­nin. Den bru­ne far­ve er med til at be­skyt­te hu­den mod so­len, og iføl­ge Pe­ter Da­lum er det bedst at op­byg­ge en gyl­den tan over tid – men uden at over­dri­ve.

» Krop­pen skal kun­ne føl­ge med. Når hu­den bli­ver rød, er det for­di, der er op­stå­et en form for be­tæn­del­se i hu­den, « si­ger han.

Et af de store pro­ble­mer med rød hud er, at den først kom­mer sni­gen­de se­ne­re. Der­for kan man ik­ke bru­ge sy­net som dom­mer, når man sol­ba­der.

» Det sny­der. Når man er på stran- den, ser det fint ud, men når man så kom­mer hjem, kan man væ­re ble­vet rød, « si­ger Pe­ter Da­lum.

Di­rek­te ind i skyg­gen

Bli­ver hu­den al­le­re­de rød, mens man so­ler sig, skal man sø­ge skyg­ge med det sam­me. Så er hu­den nem­lig al­le­re­de sol­brændt og skal ik­ke ha­ve me­re strå­ling.

Iføl­ge Pe­ter Da­lum er dis­se da­ge ek­stra far­li­ge for ly­se, vin­ter­ble­ge dan­ske­re.

» Vi har haft et mar­kant vej­rskif­te oven­på en lang pe­ri­o­de med ual­min­de­lig dår­ligt vejr. Nor­malt har vi en maj må­ned, hvor man op­byg­ger lidt na­tur­lig sol­be­skyt­tel­se i krop­pen. Der­for har man­ge nu en lys og ube­skyt­tet hud, og ri­si­ko­en for at bli­ve skol­det er stor, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.