Myste­ri­et om de 28 an­sat­te

Cen­tralt i den 100 mio. kr. store svin­del­sag i ad­vo­kat­fir­ma­et Jo­han Schlüter står sel­ska­bet Re­gi­stre­ring Dan­mark. Men hvad de 28 me­d­ar­bej­de­re ar­bej­de­de med, står hen i det uvis­se

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Korsgaard mi­cn@ ber­ling­s­ke. dk

SVIN­DEL­SAG

I den æl­dre del af Sla­gel­se lig­ger et tre­e­ta­gers hus, der i det vestsjællandske er kendt som RDhu­set. Det grå hus med for­satsvin­du­er har gen­nem en ræk­ke år hu­set fle­re for­skel­li­ge sel­ska­ber, og fæl­les­ska­bet i hu­set bryster sig af si­ne go­de ar­bejds­vil­kår og sam­men­hold. Nu står hu­set midt i en svin­del­sag på 100 mio. kr.

I hu­set lå tid­li­ge­re sel­ska­bet Re­gi­stre­ring Dan­mark, der på veg­ne af Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fir­ma ad­mi­ni­stre­re­de ret­tig­heds­pen­ge for en ræk­ke tv- film­pro­du­cen­ter. I for­bin­del­se med det­te ar­bej­de me­ner Pro­du­cent­for­e­nin­gen, der er bran­che­or­ga­ni­sa­tion for blandt an­dre film- og tv- pro­du­cen­ter, at Re­gi­stre­ring Dan­mark har svind­let for 100 mio. kr. af med­lem­mer­nes ret­tig- heds­pen­ge. For at gø­re kort pro­ces valg­te ret­tig­heds­ha­ver­ne i tirs­dags at kø­be Re­gi­stre­ring Dan­mark gen­nem Film­ret Aps. Her fandt man, at kun halv­de­len af sel­ska­bets an­sat­te ar­bej­de­de med ret­tig­heds­mid­ler­ne, mens 28 me­d­ar­bej­de­re til­sy­ne­la­den­de be­skæf­ti­ge­de sig med no­get an­det. Til stor over­ra­skel­se for Klaus Hansen, der er di­rek­tør i Pro­du­cent­for­e­nin­gen.

» Jeg er overrasket over om­fan­get af de res­sour­cer, som man har brugt i Re­gi­stre­ring Dan­mark på an­dre ak­ti­vi­te­ter. Det kom bag på mig, « si­ger Klaus Hansen.

Fra et sel­skab til et an­det

Spørg Sus­an­ne Fryland

Der er ik­ke no­get ulov­ligt i, at Re­gi­stre­ring Dan­mark har haft an­dre ak­ti­vi­te­ter end for­valt­ning af ret­tig­heds­mid­ler­ne, men fle­re kil­der sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, hvor­for man har valgt at gø­re det så­dan. Fra Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fir­ma har part­ner Lars Hal­gre­en, der ind­til tirs­dag var me­de­jer af Re­gi­stre­ring Dan­mark, hel­ler ik­ke no­get svar på, hvad den store grup­pe af me­d­ar­bej­de­re fo­re­tog sig: » Det er et spørgs­mål, som du nok hel­le­re må ta­ge op med Sus­an­ne Fryland. Jeg har ik­ke væ­ret med til at ud­pe­ge dem, og jeg ken­der dem ik­ke på den må­de. Jeg har ik­ke en­gang nav­ne­ne på dem. «

An­mel­del­ser på kryds

Klaus Hansen og Pro­du­cent­for­e­nin­gen har po­li­ti­an­meldt ur­e­gel­mæs­sig­he­der­ne i for­valt­nin­gen af de­res ret­tig­heds­mid­ler, men der er ik­ke ind­gi­vet kon­kre­te an­mel­del­ser mod hver­ken Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fir­ma el­ler Re­gi­stre­ring Dan­mark.

Ad­vo­kat­fir­ma­et er dog gå­et skrid­tet vi­de­re. Bag Re­gi­stre­ring Dan­mark står ejer­kred­sen be­stå­en­de af Jo­han Schlüter, Lars Hal­gre­en og Sus­an­ne Fryland. Og her har ad­vo­kat­kon­to­ret valgt at po­li­ti­an­mel­de sidst­nævn­te og bort­vi­se hen­de fra kon­to­ret.

» Jeg kan se af de regn­ska­ber, der lig­ger for Re­gi­stre­ring Dan­mark, at der er fo­re­ta­get me­get be­ty­de­li­ge hæv­nin­ger, der er fo­re­ta­get ulov­li­ge ak­tio­nær­lån, og der er fo­re­ta­get ud­lån til per­so­ner, som man har for­ret­nings­mæs­sig for­bin­del­se til, « si­ger Lars Hal­gre­en, der ik­ke vil kom­me ind på, hvil­ke for­ret­nings­mæs­si­ge for­bin­del­ser det dre­jer sig om.

» Jeg ved ba­re, at der er fo­re­ta­get me­get, me­get store og ube­ret­ti­ge­de ud­lån. Det er nær­mest som om, man har kørt en el­ler an­den spa­re­kas­se­virk­som­hed der­ne­de, « si­ger han.

Tilbage står dog, at Pro­du­cent­for­e­nin­gen hav­de sin af­ta­le med Jo­han Schlüter Ad­vo­kat­fir­ma og ik­ke med Re­gi­stre­ring Dan­mark. Den­ne af­ta­le er nu op­sagt.

» De har væ­ret an­svar­li­ge for de af­ta­ler, og med det store svigt, der har væ­ret, er det ab­so­lut ik­ke mu­ligt at fort­sæt­te sam­ar­bej­det, « si­ger Klaus Hansen.

Ber­ling­s­ke Bu­si­ness har for­søgt at få en kom­men­tar fra Sus­an­ne Fryland så­vel som fra di­rek­tø­ren i Fryland Aps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.