Spar 4.000 kr. på din tv- pak­ke

Du kan hen­te fle­re tu­sin­de kro­ner om året ved at af­dæk­ke dit be­hov for tv­ka­na­ler og gå ef­ter den bil­lig­ste ud­by­der

BT - - NYHEDER - FOR­BRUG Lou­i­se Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

Det kan væ­re en jung­le at fin­de frem til den tv- pak­ke, der pas­ser bedst til bå­de ens be­hov og pen­ge­pung. Iføl­ge For­bru­ger­rå­det Tænk op­le­ver tre ud af fi­re dan­ske­re, at de be­ta­ler for en mas­se ka­na­ler, som de al­drig ser.

Sam­ti­dig er der stor for­skel på ud­by­der­nes pri­ser. Det vi­ser en analyse af tv- pak­ker, som pris­sam­men­lig­nings­por­ta­len Sam­li­no har ud­ar­bej­det for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

» Vo­res analyse be­kræf­ter, hvor­for man­ge dan­ske­re har svært ved at få over­blik over tv- mar­ke­det, « si­ger Ro­bert Juul Glæ­sel, part­ner i Sam­li­no. dk.

Ana­ly­sen ta­ger ud­gangs­punkt i, at man som bru­ger øn­sker at se DRs ka­na­ler, TV2, en re­a­li­ty-ka­nal ( Ka­nal 4 el­ler TV3) samt en ren sport­ska­nal ( TV2Sport/ Eu­rosport/ TV3 Sport 1).

» Fra den bil­lig­ste løs­ning til den dy­re­ste er der over 4.000 kr. at spa­re for for­bru­ger­ne, og ind­hol­det af de for­skel­li­ge løs­nin­ger va­ri­e­rer li­ge så me­get som pri­sen, « si­ger Ro­bert Juul Glæ­sel.

Bil­lig­ste: 79 kro­ner om må­ne­den

Væl­ger man den bil­lig­ste ud­by­der, som er Boxer TV, er den sam­le­de år­li­ge ud­gift på 2.037 kr. inkl. et op­ret­tel­ses­ge­byr på 399 kr. Det hø­rer med til bil­le­det, at grund­pak­ken til 79 kr. om må­ne­den er gra­tis de før­ste seks må­ne­der, hvor man alt­så kun be­ta­ler for de tre til­valg­te ka­na­ler, der ik­ke ind­går i pak­ken.

Net­op in­tro­duk­tion­s­til­bud er no­get af det, man iføl­ge For­bru­ger­rå­det Tænk skal væ­re sær­ligt op­mærk­som på, når man væl­ger en tv- pak­ke, da pri­sen æn­drer sig ef­ter prø­ve­pe­ri­o­dens ud­løb. Den dy­re­ste ud­by­der i ana­ly­sen er tv- pak­ken fra Vi­a­sat, der inkl. op­ret­tel­ses­ge­by­ret på 199 kr. ko­ster 6.187 kr. om året. Ro­bert Juul Glæ­sel un­der­stre­ger, at den dy­re­ste løs­ning til gen­gæld dæk­ker over langt me­re ind­hold med sam­let 59 tv- ka­na­ler end den bil­lig­ste løs­ning fra Boxer TV, som kun in­de­hol­der 12 ka­na­ler.

» Det æn­drer dog ik­ke på, at en bru­ger, som ger­ne vil se bå­de sport og re­a­li­ty- tv, bli­ver nødt til at kø­be den helt store pak­ke hos Vi­a­sat for at kun­ne få beg­ge de­le. «

Grund­læg­gen­de anbefaler Ro­bert Juul Glæ­sel, at man gør sig klart, hvil­ke be­hov man har i for­hold til sin tv- løs­ning. Når man først ved hvil­ke ka­na­ler man er in­ter­es­se­ret i, er det ri­me­lig sim­pelt fin­de ud af, hvor man får den bed­ste kva­li­tet til den la­ve­ste pris.

Frit valg: Salgs­gas

For­bru­ger­rå­det Tænk har i lø­bet af for­å­ret kørt en stor kampag­ne for at få frit ka­nalvalg til for­bru­ger­ne, så de ik­ke bli­ver tvun­get til at be­ta­le for ka­na­ler, de al­drig ser. I den for­bin­del­se ret­te­de che­fø­ko­nom Martin Sa­la­mon fra For­bru­ger­rå­det Tænk en skarp kri­tik mod ud­by­der­ne.

» Tv- ud­by­der­ne ta­ler om, at de har ind­ført me­re frit valg med di­ver­se bland selv- pak­ker, og de for­sø­ger på al­le må­der at få det til at se spæn­den­de og in­ter­es­sant ud. Men uan­set de­res salgs­gas, er der ik­ke frit valg. Det grund­læg­gen­de pro­blem er nem­lig ik­ke ble­vet løst: Vil du se en be­stemt ka­nal, bli­ver du sta­dig tvun­get til at kø­be en hel mas­se an­det sam­ti­dig. Du kan ik­ke ba­re kø­be tin­ge­ne hver for sig. «

Den kri­tik har ana­ly­sens prisvin­der, Boxer TV, til­sy­ne­la­den­de ta­get til sig. I hvert fald skri­ver ud­by­de­ren i en pres­se­med­del­el­se, at der ’ uden tvivl fo­re­går et ka­nal­spild i de dan­ske stu­er’.

Iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se, som Epi­ni­on har fo­re­ta­get for Boxer TV, sup­ple­rer he­le 92 pct. af dan­sker­ne de­res tv- li­cens med ka­nal­pak­ker, strea­m­ing- og vi­deo on de­mandtje­ne­ster.

Men selv­om dan­sker­ne er vil­li­ge til at be­ta­le ek­stra for et stør­re ud­valg, er pen­ge­ne ik­ke al­tid gi­vet li­ge godt ud, på­pe­ger mar­ke­ting­chef Phi­lip Phi­lip­son fra Boxer TV:

» Tv- for­bru­get er i dag ble­vet me­re frag­men­te­ret, hvor dan­sker­ne pluk­ker lidt fra strea­m­ingtje­ne­ster og vi­deo on de­mand- tje­ne­ster som sup­ple­ment til ka­nal­pak­ker, når de skal se tv. Det stil­ler vir­ke­lig store krav til flek­si­bi­li­tet, hvis tv- pak­ker­ne sta­dig skal væ­re re­le­van­te for for­bru­ger­ne i frem­ti­den, « ud­ta­ler Phi­lip Phi­lip­son.

Ro­bert Juul Glæ­sel frem­hæ­ver net­op, at Boxer TV skil­ler sig ud fra mæng­den ved at til­by­de bru­ger­ne en stør­re flek­si­bi­li­tet i de­res valg.

Og­så Ful­l­ra­te, Wa­oo og Stofa lig­ger i den bil­li­ge en­de med år­li­ge om­kost­nin­ger på 2.388- 2.508 kr. I den dy­re en­de ind­ta­ger Yousee an­den­plad­sen med en pris på 5.323 kr. inkl. op­ret­tel­se det før­ste år.

Hvis pile­flet og Sø­ren Ry­ge er nok, er der in­gen grund til at kø­be den al­ler­dy­re­ste Vi­a­sat- pak­ke, som til gen­gæld er svær at kom­me udenom, hvis du vil se fod­bold og re­a­li­ty.

Ar­kiv­fo­tos. Scan­pix og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.