Mi­ni­ster kæ­re­ste med fod­bold­boss

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

PAR

Ven­stre- po­li­ti­ke­ren Sop­hie Løh­de har god grund til at glæ­de sig i dis­se ti­der. Mi­ni­sterta­bu­ret­ten er sik­ret, og kær­lig­heds­li­vet blom­strer.

For ik­ke nok med at hun net­op er ble­vet ud­nævnt som sund­heds- og æl­dre­mi­ni­ster i Lars Løk­ke Ras­mus­sens nye re­ge­ring, så er der og­så lyk­ke på den pri­va­te front, skri­ver Se og Hør.

31- åri­ge Sop­hie Løh­de har nem­lig få­et en ny kæ­re­ste. Den ud­valg­te er in­gen rin­ge­re end den 46- åri­ge Ole Pal­må, der er di­rek­tør i su­per­liga­klub­ben F. C. Nordsjælland.

Hun be­kræf­ter den var­me re­la­tion til fod­bold­bos­sen over for uge­bla­det, men er der­u­d­over no­get hem­me­lig­heds­fuld om for­hol­det:

» Det er nyt, men vi vil ik­ke ud med, hvor læn­ge vi har væ­ret sam­men, « si­ger Sop­hie Løh­de til Se og Hør.

Sop­hie Løh­de har tid­li­ge­re dan­net par med par­ti­fæl­len Tro­els Lund Poul­sen, der net­op er ud­nævnt til er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster. De to var sam­men i seks år, in­den de gik fra hin­an­den i 2013.

Sund­heds- og æl­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de dan­ner par med FC Nordsjælland- boss Ole Pal­må. Fo­tos: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.