Ry­a­nair fly­ver fra København

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­RET

Selv om før­ste run­de i sla­get mel­lem fag­be­væ­gel­sen og ir­ske Ry­a­nair gik fly­sel­ska­bet imod, fort­sæt­ter flyv­nin­ger­ne fra København.

Det fast­slår sel­ska­bets kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Ro­bin Ki­e­ly i en mail til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Ry­a­nair vil fort­sæt­te med at ope­re­re flyv­nin­ger på 12 in­ter­na­tio­na­le ru­ter til og fra København ved at bru­ge fly fra an­dre ba­ser, « skri­ver han.

I før­ste om­gang vil fly­e­ne alt­så skul­le ta­ges fra an­dre ba­ser i Eu­ro- pa. Det med­del­te fly­sel­ska­bet al­le­re­de kort ef­ter Ar­bejds­ret­tens dom, der ons­dag gav fag­be­væ­gel­sen ret til at ind­le­de en kon­flikt mod Ry­a­nair, for­di sel­ska­bet ik­ke vil teg­ne dansk overenskomst for de an­sat­te i København.

For­vent­nin­gen var, at en kon­flikt kun­ne væ­re trå­dt i kraft nat­ten til tirs­dag i næ­ste uge, men tek­ni­ka­li­te­ter ved det op­rin­de­li­ge kon­flik­tvar­sel be­ty­der, at en kon­flikt først kan ind­le­des i mid­ten af juli. Ry­a­nair har tors­dag med­delt, at man vil kla­ge over af­gø­rel­sen til Eu­ro­pa- Kom­mis­sio­nen og an­dre eu­ro­pæ­i­ske ret­sin­stan­ser. BNB Selv­om fag­be­væ­gel­sen har få­et Ar­bejds­ret­tens ord for, at den dan­ske mo­del og­så gæl­der uden­land­ske sel­ska­ber med ba­se i Dan­mark, fort­sæt­ter Ry­a­nair uden overenskomst. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.