Han gi­ver 275 mia. væk

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FILAN­TRO­PI

Prins Alwa­le­ed bin Ta­lal er god for 275 mil­li­ar­der kr. De pen­ge vil han nu gi­ve væk til vel­gø­ren­de for­mål, og hans for­bil­le­de er Bill Ga­tes. Det vil for­ment­lig væ­re den stør­ste en­kelt­do­na­tion til vel­gø­ren­hed no­gen­sin­de.

Prin­sens plan er at etab­le­re en or­ga­ni­sa­tion, der skal støt­te en lang ræk­ke af for­skel­li­ge vel­gø­ren­de for­mål i de kom­men­de år. Iføl­ge prins Alwa­le­ed skal hans vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion » hjæl­pe med at byg­ge bro for at næ­re kul­tu­rel for­stå­el­se, ud­vik­le sam­fund, styr­ke kvin­der, ak­ti­ve­re ung­dom­men, gi­ve livs­nød­ven­dig nød­hjælp og ska­be en me­re to­le­rant og ac­cep­te­ren­de ver­den, « si­ger prin­sen om pla­ner­ne for sin vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion.

Bygger ver­dens hø­je­ste tårn

Or­ga­ni­sa­tio­nen er in­spi­re­ret af Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion, der si­den stif­tel­sen har gi­vet 225 mil­li­ar­der kro­ner til vel­gø­ren­de for­mål.

Den 60- åri­ge prins og olies­heik er med­lem af den sau­i­di­ske kon­ge­fa­mi­lie, men han sid­der ik­ke i re­ge­rin­gen i det au­to­ri­tæ­re kon­ge­døm­me. Prin­sens dat­ter Re­e­ma skal væ­re næst­for­mand i or­ga­ni­sa­tio­nen, når hen­des far dør. Hen­des bror bli­ver for­mand. Han er nevø til den ny­ligt af­dø­de kong Ab­dul­lah.

Prins Alwa­le­ed ejer King­dom Hol­ding, der har eje­ran­de­le i blandt an­dre Ci­ti­group, Four Sea­sons- ho­tel­ler­ne, News Corp og Twit­ter. Han er des­u­den li­ge nu ved at byg­ge et tårn, der skal væ­re ver­dens hø­je­ste byg­ning, i by­en Jed­dah i Sau­di- Ara­bi­en.

Iføl­ge prin­sen selv har han al­le­re­de do­ne­ret 23,5 mil­li­ar­der kro­ner til vel­gø­ren­hed, men nu bli­ver den helt store pung alt­så åb­net. Hans søn Kha­led og dat­ter Re­e­ma skal væ­re hen­holds­vis for­mand og næst­for­mand for den nye vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, når han dør.

Prins Alwa­le­ed bin Ta­lal for­tæl­ler her om si­ne pla­ner på en pres­se­kon­fe­ren­ce for­le­den. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.