Kul­tur BVADR! DER­FOR FÅR DU

3 ting du må gå glip af: Ulækre ser de ud, men hvor slemt står det egent­lig til med toilet­ter­ne på Roskil­de Festi­val? BT gik på eks­pe­di­tion med hy­giej­ne­eks­per­ten Mi­cha­el René Jen­sen

BT - - KULTUR - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

ROSKIL­DE- SY­GE

Én gang om året gi­ver be­gre­bet roskil­de­sy­ge dob­belt me­ning. Stø­vet fly­ver, og bak­te­ri­er spre­des.

Når al­ko­ho­len skyl­les ned, bli­ver hånd­hy­giej­nen of­te ned­pri­o­ri­te­ret blandt man­ge af de festi­val­gæ­ster, der i øje­blik­ket ny­der som­me­ren på Roskil­de Festi­val. Men hvor syg kan man egent­lig bli­ve, hvis man ik­ke pas­ser på? Det har fø­de­va­re- og hy­giej­ne­eks­pert Mi­cha­el René sva­ret på.

Skal man for­ret­te sin nødtørft på festi­valt­oilet­ter­ne i cam­ping­om­rå­det på Roskil­de Festi­val, er det ik­ke al­tid med den stør­ste for­nø­jel­se. Til be­ro­li­gel­se for for­æl­dre el­ler festi­val­del­ta­ge­re, der læ­ser den­ne ar­ti­kel, er der ik­ke de­sto min­dre kun en lil­le ri­si­ko for at bli­ve syg, hvis man væl­ger at be­nyt­te de mo­bi­le toilet­ter på festi­va­lens cam­ping­om­rå­de. Det vur­de­rer Mi­cha­el René, der er for­fat­ter og lek­tor i fø­de­va­re­vi­den­skab og hy­giej­ne på pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol. Tid­li­ge­re eks­pert i tv- pro­gram­met ’ Bug Busters’.

» Der er helt klart en lil­le sand­syn­lig­hed for at bli­ve syg, men der vil al­tid væ­re en lil­le ri­si­ko, spe­ci­elt her hvor der er så man­ge men­ne­sker, « for­kla­rer Mi­cha­el René, ef­ter at han har gen­nem­gå­et en ræk­ke toilet­ter på festi­val­plad­sen og i cam­ping­om­rå­det.

Den umid­del­bart stør­ste smit­tekil­de på en festi­val som Roskil­de Festi­val er noro- virus­sen, sjovt nok bed­re kendt som roskil­de­sy­ge. Den med­fø­rer akut ma­ve­in­fek­tion med di­ar­ré og opkast. Virus­sen er me­get smit­som, og der skal kun gan­ske få virus­par­tik­ler til, før man bli­ver ramt af smit­ten, for­kla­rer Mi­cha­el René.

Ri­si­ko­en for, at man bli­ver ramt af den vel­kend­te roskil­de­sy­ge, er na­tur­lig­vis størst, hvis man glem­mer at va­ske hæn­der ef­ter si­ne toilet­be­søg. Og det er først, når bak­te­ri­er­ne flyt­tes fra hånd til mund, at ri­si­ko­en for at bli­ve syg er størst, ud­dy­ber han.

Fi­re ud af fem

Mi­cha­el René Jen­sen er imid­ler­tid po­si­tivt overrasket over festi­va­l­om­rå­dets toilet­ter, og på en ska­la fra et til fem gi­ver hy­giej­ne­eks­per­ten toilet­ter­ne fi­re po­int.

» Nu har jeg væ­ret på Roskil­de Festi­val før, og jeg har ik­ke set no­get, jeg ik­ke har set før. Stan­dar­den er ri­me­lig op- da­te­ret. Det er jo et toilet, som tu­sin­de men­ne­sker an­ven­der, så jeg er selv­føl­ge­lig po­si­tivt overrasket, « si­ger Mi­cha­el René Jen­sen.

Det er ik­ke de­sto min­dre vig­tigt, at man hu­sker at va­ske hæn­der ef­ter al­le si­ne toilet­be­søg – og helst med sæ­be. Har man ik­ke sæ­be ved hån­den, er det dog sta­dig et godt ud­gangs­punkt at va­ske si­ne hæn­der med vand, så man får for­tyn­det de bak­te­ri­er, der sid­der på hæn­der­ne, for­kla­rer Mi­cha­el René Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.