U ROSKIL­DE­SY­GE Eks­per­tens råd til god hånd­hy­giej­ne

BT - - KULTUR - Kil­de: Mi­cha­el René Jen­sen, fø­de­va­re- og hy­giej­ne­eks­pert

» Det bed­ste vil selv­føl­ge­lig helt klart væ­re, at vi bru­ger sæ­be, når vi va­sker hæn­der. Og det næ­ste step er, at vi og­så bru­ger hånd­sprit, i hvert fald li­ge in­den vi spi­ser, for­di vi rø­rer ved en mas­se ting, og vi er i kon­takt med jord­bak­te­ri­er og fæka­li­e­re­ster på toilet­tet, « for­kla­rer han.

Hold igen med hånd­sprit­ten

Man­ge festi­val­gæ­ster har hånd­sprit med på festi­val. Selv­om hånd­sprit er en god er­stat­ning for sæ­be og vand, bør man dog ik­ke over­bru­ge det al­ko­ho­li­ske pro­dukt, me­ner eks­per­ten.

» Hånd­sprit skal li­ge­som et­hvert an­det ren­gø­rings­mid­del bru­ges med må­de. Ind­hol­det i hånd­sprit er me­get for­skel­ligt. Der er no­get hånd­sprit, der fug­ter rig­tig godt, men der er og­så nog­le for­mer for hånd­sprit, der udtør­rer hæn­der­ne rig­tig me­get, og hvis man bru­ger det rig­tig me­get på festi­va­len, skal man hu­ske at bru­ge no­get håndcre­me for ik­ke at få hæn­der, der spræk­ker, « for­kla­rer Mi­cha­el René.

Har man først få­et spruk­ne hæn­der, har man stør­re sand­syn­lig­hed for at kom­me i di­rek­te kon­takt med bak­te­ri­er­ne, som i vær­ste fald kan spre­de sig via blod­ba­nen og gi­ve en­ten opkast el­ler di­ar­ré.

Tag rin­ge og arm­båndsur af, før du va­sker hæn­der.

Brug mini­mum 15 se­kun­der med at ind­sæ­be di­ne hæn­der un­der vand­ha­nen.

Skyl grun­digt di­ne hæn­der af eft er ind­sæb­ning.

Rens evt. med hånd­sprit bag­eft er, og sørg for at gnid ge­len godt rundt mel­lem fi ngre­ne.

Brug håndcre­me, så di­ne fi ngre ik­ke spræk­ker, og du und­går at få bak­te­ri­er di­rek­te ind i blod­ba­nen.

Bru­ger man træk- og slip- toilet­ter, er det vig­tigt, at man luk­ker bræt­tet, in­den man skyl­ler ud, så man und­går, at bak­te­ri­er­ne spre­der sig.

ROSKIL­DE­SY­GE Roskil­de­sy­ge er det dan­ske ord for en smit­som ma­ve­in­fek­tion, der skyl­des virus, og som for­år­sa­ger opkast­ning, di­ar­ré og ma­ve­s­mer­ter i 1- 2 da­ge. Du kan og­så mø­de den un­der nav­ne som ma­ve- in­fl uen­za, om­gangs­sy­ge, smit­som kval­me el­ler viral ga­stro­en­te­ri­tis. Roskil­de­sy­ge fo­re­kom­mer over he­le ver­den og kal­des in­ter­na­tio­nalt bl. a. for Norwalk di­sea­se.

De sa­ni­tæ­re for­hold på Roskil­de Festi­val er min­dre smit­te­far­li­ge, end man må­ske skul­le tro, me­ner hy­giej­ne­eks­pert Mi­cha­el René Jen­sen.

Fo­tos: Jens Nørgaard Lar­sen

en gam­le croo­ner op­træ­der med di­ver­se over­ra­skel­ser, lover han i pro­gram­met. Det kan næ­sten kun bli­ve godt. Are­na 18.30. Lars H. U. G. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.