VOX POP

BT - - KULTUR -

1. Hvor me­get tæn­ker du over hy­giej­ne, når du er på festi­val? 2. Hvor­dan sør­ger du for at hol­de dig ren?

Sid­sel Jen­sen, 18 år, Aar­hus: 1. Me­get. Jeg kan slet ik­ke ha­ve så­dan no­get. Det er det vær­ste, jeg ved. Det med at man skal på toilet, hvor der ba­re ik­ke kan bli­ve klam­me­re. Der er tis og lort ud over det he­le. Så­dan er det ba­re på al­le toilet­ter. Og man kan ba­re ik­ke gø­re no­get. Der er det ba­re svæ­re­re at væ­re pi­ge end dreng. 2. Jeg va­sker vir­ke­lig grun­digt hæn­der, og så ta­ger jeg sprit på. Men vi er jo på Roskil­de, så det er be­græn­set, hvor ren man kan væ­re.

Mat­hi­as Bon­de, 21 år, Sorø:

1. Jeg hav­de reg­net med, at det vil­le væ­re vær­re. Men jeg for­står ik­ke de men­ne­sker, der går og ski­der over det he­le. Jeg er på vej op for at va­ske hæn­der nu. Og så har jeg væ­ret i bad tre gan­ge ind­til vi­de­re, og så bør­ster jeg tæn­der. Men alt­så, det er Roskil­de. Man kan ik­ke gø­re så me­get. 2. Jeg har vå­d­ser­viet­ter med. Og så har vi hel­dig­vis pi­ger i vo­res lejr.

Chri­sti­an Band­holm, 18 år:

1. Det kom­mer an på, hvor man­ge øl jeg har få­et. Li­ge nu tæn­ker jeg ik­ke så me­get over det, men det gør jeg om mor­ge­nen. Da tæn­ker jeg li­ge en ek­stra gang. 2. Jeg har et di­s­in­fi ce­rings­mid­del, som jeg bru­ger, når jeg tæn­ker over det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.