Lan­dets stør­ste pen­sions­sel­skab PFA er igen i sø­ge­ly­set, og den gam­le di­rek­tør An­dré Lublin gi­ver sta­dig ger­ne sin afl øser en på hat­te­pul­den

BT - - NAVNE - Pe­ter Nyholm pe­tj@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I DAG

An­dré Lublin kun­ne sag­tens ha­ve holdt sig helt ude af me­di­er­nes sø­ge­lys, mens PFA, som han for­lod i 2001, fi k en mas­se kri­tik i me­di­er­ne, bl. a. for tvivls­om­me ga­ran­ti­er, tvivl­s­om for­de­ling af kun­de­mid­ler og en vækstivrig di­rek­tør.

Men ik­ke An­dré Lublin, som i ste­det to­ne­de frem på for­si­den af dag­bla­det Bør­sen med en or­dent­lig band­bul­le til sin afl øser Hen­rik Hei­de­by, som for­lod PFA ved års­skift et, hvor­eft er po­sten nog­le må­ne­der se­ne­re blev besat af Al­lan Po­la­ck.

Skift et mel­lem de to eft er­føl­gen­de top­che­fer er An­dré Lublin for­nø­jet over:

» Jeg er me­get til­freds og glad for, at PFA har få­et en ny og god di­rek­tør med em­pa­ti. «

Lidt for fri­ske

Net­op PFA har det med at rej­se tem­me­lig me­get støv om­kring sig, når det store pen­sions­sel­skab skift er top­chef. An­dré Lublin for­lod PFA i 2001, eft er at sel­ska­bet hav­de haft store tab på ak­tie­mar­ke­der­ne, eft er at it- bob­len sprang. Og han har al­drig helt til­gi­vet tid­li­ge­re PFA- top­chef Hen­rik Hei­de­by for den tid.

» Jeg sy­nes, at den tid­li­ge­re le­del­se - for­man­den og den adm. di­rek­tør - var lidt fri­ske, da de klan­dre­de mig for be­gi­ven­he­der­ne i 2001. Jeg fi k et gen­mæ­le i Bør­sen, og det var jeg me­get til­freds med, « ly­der det fra An­dré Lublin, som i det store og he­le er yderst til­freds med sit pen­sio­ni­st­liv, der end­da gi­ver ham tid til at mø­des med tal­ri­ge gam­le me­d­ar­bej­de­re og kol­le­ger fra net­op PFA.

» Li­vet har fl asket sig godt for mig. Jeg dyr­ker mi­ne to børn og seks bør­ne­børn, og jeg har en dej­lig ko­ne, som er ti år yn­gre end jeg. «

Ti­den går med rej­ser til som­mer­hu­set i Tisvil­de­le­je, til Syd­frank­rig og Syds­pa­ni­en, med fi tness, cykling, Ro­tary og An­dré Lubl­ins store pas­sion, or­gel­mu­sik af Bach og Hän­del.

» Det kan nog­le gan­ge væ­re svært at få ti­den til at slå til. Ti­den fl yver jo af sted, og man vil ger­ne hol­de fast på den, in­den det er for sent, « si­ger den cand. act. ud­dan­ne­de Lublin, som var 33 år i PFA.

Han be­gynd­te som fuld­mæg­tig i 1968 og ar­bej­de­de sig stille og ro­ligt opad i or­ga­ni­sa­tio­nen, til han blev adm. di­rek­tør i 1985. Før det var han re­ser­veof­fi cer i ar­til­le­ri­et.

Det er og­så ble­vet til en pe­ri­o­de som med­lem af Gen­toft e Kom­mu­nal­be­sty­rel­se for De Kon­ser­va­ti­ve, li­ge­som An­dré Lublin var for­mand for Gen­toft e Ri­de­klub i pe­ri­o­den 1995- 2009. Han er rid­der af Dan­ne­brog fra 1991 og med­for­fat­ter til bo­gen: ’ Op­gør - suc­ces- svin­del- kri­se i PFA’.

» Det kan nog­le gan­ge væ­re svært at få ti­den til at slå til. Ti­den fly­ver jo af sted, og man vil ger­ne hol­de fast på den, in­den det er for sent, « si­ger An­dré Lublin, som var 33 år i PFA. Fo­to: Nan­na Kreutz­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.