OPE­RA­TION ENTEBBE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 39 år si­den 1976:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du går rundt med nog­le tan­ker og øn­sker om æn­drin­ger, men det er me­get svært for dig at få det sagt til di­ne om­gi­vel­ser. En uro­lig dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Bå­de So­len og Månen dan­ner nog­le spæn­din­ger til skæb­ne­pla­ne­ten Sa­turn, som står i dit tegn. Det læg­ger op til en dag med al­vor og be­græns­nin­ger. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en skøn dag, hvor du bå­de får hand­let om­kring nog­le prak­ti­ske op­ga­ver og sam­ti­dig er sam­men med nog­le ra­re men­ne­sker. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Hvis du ta­ger imod al­le de ud­for­drin­ger, som i vir­ke­lig­he­den lig­ger om­kring dig li­ge nu, så kan du i den kom­men­de tid ryk­ke ret så me­get. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan reg­ne med, at du er me­re følsom, sen­si­tiv og sår­bar end sæd­van­ligt, så træd var­somt. For di­ne om­gi­vel­ser ved, hvad du har be­hov for! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 I dag kan du sim­pelt­hen gø­re alt, hvad du vil. Og det du ik­ke vil, er du ik­ke bleg for at si­ge di­rek­te til di­ne om­gi­vel­ser. En dej­lig dag, som ryk­ker. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er vig­tigt, at du ik­ke svig­ter dig selv. Der­for er det godt at se vir­ke­lig­he­den, som den er og ik­ke, som du må­ske kun­ne øn­ske dig, at den var. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du er ik­ke til­ba­ge­hol­den­de med at gø­re no­get godt for dig og di­ne om­gi­vel­ser i dag. Omvendt er det en god idé selv at væ­re mod­ta­ge­lig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

80). ( Svær 15). ( Mid­del 29). ( Nem

Is­ra­el­ske spe­ci­a­li­ster fra an­ti­ter­r­oren­he­den Say­e­ret Mat­kal be­fri­er 105 gids­ler, der hol­des som gids­ler i Ugan­da i Ope­ra­tion Entebbe som og­så er nav­net på luft­hav­nen, hvor epi­so­den fo­re­gik. To af gids­ler­ne dø­de, da ugan­di­ske sol­da­ter åb­ne­de ild, li­ge­som kom­man­do­sol­da­ter­nes le­der dø­de un­der ak­tio­nen. De syv ter­r­o­ri­ster og dik­ta­tor Idi Amins sol­da­ter blev dræbt. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.