Tour de For­ce ’’

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Den­nis Rit­ter, TV2- kom­men­ta­tor

Det bli­ver en kæm­pe gyser imel­lem de fi­re fa­vo­rit­ter Nairo Qu­in­ta­na, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor

TOP SPORT

Cy­kel­fans har ven­tet spændt. Og lør­dag går star­ten en­de­lig til én af årets ab­so­lut stør­ste sports­be­gi­ven­he­der, Tour de Fran­ce - ver­dens hårdeste eta­pe­løb.

For­u­de ven­ter der ryt­ter­ne en 3360 ki­lo­me­ter lang rej­se Frankrig rundt, fra den hyg- ge­li­ge uni­ver­si­tets­by Utrecht i Hol­land til mål­stre­gen på Champs- Élysées i Pa­ris.

Før­ste eta­pe er en kort ( 13,8 ki­lo­me­ter) en­kelt­start gen­nem Utrecht, der vil gi­ve de før­ste in­di­ka­tio­ner på ryt­ter­nes form. Da­gens en­kelt­start er den ene­ste i årets Tour de Fran­ce, men se­ne­re i lø­bet ven­ter en hol­den­kelt­start.

TV2’ s kom­men­ta­tor­hold be­står af den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Rolf Sø­ren­sen, livs­fi­lo­sof, for­fat­ter og Tour de Fran­ce- eks­pert Jør­gen Leth, Claus El­m­ing og en­de­lig én af lan­dets mest er­far­ne sport­sjour­na­li­ster Den­nis Rit­ter.

Kæm­pe gyser

Den­nis, der ik­ke er i fa­mi­lie med den le­gen­da­ri­ske dan­ske cy­kel­ryt­ter Ole Rit­ter, har ar­bej­det på TV2- sporten si­den 2004. Og selv­om Rit­ter al­tid glæ­der sig til Tour de Fran­ce, me­ner han al­li­ge­vel, at årets løb er no­get helt spe­ci­elt.

» Der er de her fi­re kæm­pe­sto­re fa­vo­rit­ter, Nairo Qu­in­ta­na, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor. Det er før­ste gang i år, de skal slås mod hin­an­den i det sam­me løb. Og hvis de el­lers al­le sam­men hol­der sig på cyk­len i år, så bli­ver det en kæm­pe gyser mel­lem de fi­re, « si­ger Den­nis Rit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.