Sid­ste gut­ter­ne fra kut­ter­ne

BT - - TV-GUIDE - Fo­to: TV2

Det er en af­gø­ren­de dag for brød­re­ne Jan og Jon­ny i Thorup­strand. De­res fi­ske­kut­ter ’ Liv’ skal nem­lig sy­nes af Sø­fart­s­sty­rel­sen. Slip­per bå­den ik­ke gen­nem sy­net, kan det i vær­ste fald be­ty­de en lang pau­se i fi­ske­ri­et. Og når bå­den lig­ger stille, tje­ner brød­re­ne in­gen pen­ge. Jan ar­bej­der hek­tisk for at gø­re alt klar til sy­net, men op­da­ger i de sid­ste mi­nut­ter, at der mang­ler vig­ti­ge pa­pi­rer på bå­den. På kær­lig­heds­fron­ten går det me­re smer­te­frit, for nu kan Jan en­de­lig op­gi­ve sing­le­li­vet. Han er ble­vet kæ­re­ste med Ni­na fra fi­ske­bu­tik­ken.

Vi er nå­et til sid­ste af­snit af ’ Gut­ter­ne fra kut­ter­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.