’ Se­re­na skal se Kø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VE­NIN­DE- MØ­DE Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: AFP/ Chri­sti­an Lind­gren

Op­vis­nings­kam­pen mel­lem to af ver­dens bed­ste ten­nis­spil­le­re bli­ver spil­let i Her­ning 26. novem­ber. Det bli­ver dog ik­ke den jy­ske he­de, men København, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vil vi­se sin næ­re ve­nin­de Se­re­na Wil­li­ams.

» Pla­nen er at hun an­kom­mer et par da­ge før kam­pen og at vi sam­men skal le­ge turi­ster i København. Jeg vil blandt an­det vi­se hen­de Nyhavn, Ama­li­en­borg og Strø­get. Des­u­den skal vi ud at spi­se på nog­le af by­ens re­stau­ran­ter, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hun læg­ger ik­ke skjul på, at hun glæ­der sig til ar­ran­ge­men­tet.

» Jeg glæ­der mig al­tid ek­stra me­get, når jeg skal spil­le for­an et dansk pu­bli­kum. Det er ik­ke så tit at det sker, og det er et styk­ke tid si­den sidst. At det sker mod Se­re­na er ek­stra spe­ci­elt. Hun er ik­ke ba­re en god ve­nin­de, hun er og­så en af de stør­ste spil­le­re i hi­sto­ri­en, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Se­re­na Wil­li­ams be­søg­te og­så Her­ning i fj or. Ved den lej­lig­hed var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­hin­dret, da hun skul­le lø­be ma­ra­ton i New York. I ste­det blev ser­be­ren Ana Iva­novic hy­ret.

» Det var sjovt sid­ste år, og til­sku­er­ne i Her­ning er helt fan­ta­sti­ske. At jeg skal spil­le mod min bed­ste ve­nin­de, Ca­ro­li­ne, gør det ba­re end­nu me­re spæn­den­de. Det bli­ver uden tvivl svært at slå hen­de på hjem­me­ba­ne, men jeg vil gø­re mit bed­ste, for at det skal lyk­kes, « si­ger Se­re­na Wil­li­ams.

Det er det dan­ske event­fi rma f. re­k­la­me der står bag kam­pen.

» Ten­nis­mæs­sigt bli­ver det ik­ke stør­re end det her. Den stør­ste dan­ske ten­nis­spil­ler no­gen­sin­de mod en af de bed­ste i ten­nis­hi­sto­ri­en. Jeg glæ­der mig me­get over, at det er lyk­ke­des at få ar­ran­ge­ret den­ne event, og jeg er sik­ker på, at pu­bli­kum i Her­ning vil få en op­le­vel­se af de helt store, « si­ger Mads H. Fre­de­rik­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i f. re­k­la­me.

I den ind­byr­des sta­ti­stik fø­rer Wil­li­ams 10- 1 over Woz­ni­a­cki. De mød­tes se­ne­st i fj or i se­mi­fi - na­len ved WTA- fi na­lestæv­net i Singapore, hvor Se­re­na Wil­li­ams var bedst i en lang­va­rig tre- sætskamp. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ene­ste sejr over ver­dens­rang­li­ste- et­te­ren blev ero­bret i 2012 i Mi­a­mi, USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.