’ Åh, Jesus’

Ir­ri­ta­bel Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gik i ver­bal in­fi ght med ita­li­ensk jour­na­list

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT TIL WIM­B­LEDON Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Det var en ir­ri­ta­bel og pir­re­lig Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der mød­te pres­sen eft er hun med sejr på 6- 1, 7- 6 over tjek­ken De­nisa Al­ler­tova hav­de spil­let sig vi­de­re til tred­je run­de.

Et tem­me­ligt uskyl­digt spørgs­mål fra en ita­li­ensk jour­na­list om, hvor­vidt hun fø­ler, at man som spil­ler på den lyn­hur­ti­ge græ­sover­fl ade skal age­re me­re in­stink­tivt end på det lang­som­me­re grus, ud­vik­le­de sig uven­tet.

Først be­kræft ede Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki an­ta­gel­sen, men da hun blev spurgt ind til, hvad hen­des kom­men­de mod­stan­der, Ca­mila Gi­o­r­gi, mon tæn­ker om sa­gen, slog den 24- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­lers tem­pe­ra­ment gni­ster.

» Jeg ved, hvad der fo­re­går i mit eget ho­ved. Til gen­gæld aner jeg in­tet om, hvad der fo­re­går i hen­des. Næ­ste spørgs­mål. Åh, Jesus! « sag­de en ty­de­ligt op­re­vet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, hvor­eft er der op­stod pin­lig tavs­hed.

Det be­syn­der­li­ge op­trin, der ryste­de den ita­li­en­ske jour­na­list som und­lod at spør­ge om me­re, var ik­ke pres­se­mø­de­ts ene­ste.

Så­le­des øn­ske­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hver­ken at kom­men­te­re, at hun med sej­ren nu har vun­det 20 mio. dol­lar i pen­ge­præ­mi­er si­den prof- de­bu­ten i 2005, el­ler hvor­dan hun har tænkt sig at in­ve­ste­re de man­ge pen­ge. «

» Li­ge nu hand­ler det om Wim­b­ledon og kam­pe­ne her, « sag­de hun kort­fat­tet og an­ty­de­de, at spørgs­må­let var ir­re­le­vant.

Hvor­for, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki op­før­te sig min­dre imø­de­kom­men­de end nor­malt, er uvist.

Men det kan ik­ke ude­luk­kes, at hun var ry­stet over, at hun for­an 6- 1, 5- 1 mod De­nisa Al­ler­tova gik spil­le­mæs­sigt to­talt i stå. Kun med næb og klø­er vandt hun an­det sæts af­slut­ten­de tie­bre­ak og der­med kam­pen.

» Det var godt, at kam­pen ik­ke gik ud i tre sæt, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Men det kan og­så væ­re, at hun fryg­ter den kom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.