’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Jeg ved, hvad der fo­re­går i mit eget ho­ved. Til gen­gæld aner jeg in­tet om, hvad der fo­re­går i hen­des. Næ­ste spørgs­mål. Åh, Jesus!

men­de kamp mod ita­li­e­ne­ren Ca­mila Gi­o­r­gi, der lig­ger num­mer 32 på ver­dens­rang­li­sten, og som hun i den ind­byr­des sta­ti­stik er bag­ud 1- 2 mod.

» Man ved al­drig, hvad man kan for­ven­te af hen­de. For mig gæl­der det om at væ­re 100 pro­cent fo­ku­se­ret. Des­u­den skal det væ­re mig og ik­ke hen­de, der skal dik­te­re spil­let, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

For pas­siv i an­det sæt

Hen­des far og træ­ner, Piotr Woz­ni­a­cki, hav­de eft er sej­ren over tjek­ken De­nisa Al­ler­tova og­så svært ved at fi nde en gri­mas­se, der kun­ne pas­se til si­tu­a­tio­nen.

» Over­ord­net set er jeg na­tur­lig­vis til­freds med, at Ca­ro­li­ne vin­der og er vi­de­re i tur­ne­rin­gen, « sag­de han og til­fø­je­de:

» Men når det er sagt, blev hun ved 5- 1 i an­det sæt alt­så for pas­siv i sit spil. Så be­slut­te­de hun sig for at la­ve et par stop­bol­de, kon­cen­tra­tio­nen svig­te­de, og plud­se­lig blev Al­ler­tova luk­ket ind i kam­pen. Desvær­re glem­te Ca­ro­li­ne den tak­ti­ske plan, vi in­den kam­pen hav­de for­be­redt. «

Piotr Woz­ni­a­cki ro­ste dog og­så sin dat­ter.

» Det var po­si­tivt, at hun i kam­pens hek­ti­ske slut­fa­se holdt ho­ve­d­et koldt og fi k vist, at hun kan dra­ge nyt­te af al den er­fa­ring, hun de se­ne­ste 10 år som pro­fes­sio­nel har er­hver­vet sig, « sag­de han.

Piotr Woz­ni­a­cki tror, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har go­de chan­cer for at be­sej­re Ca­mila Gi­o­r­gi.

» Vel li­ge bort­set fra Se­re­na Wil­li­ams og Pe­tra Kvi­tova kan Ca­ro­li­ne be­sej­re al­le i tur­ne­rin­gen. Hun tror rig­tigt me­get på sig selv i øje­blik­ket. Men det bli­ver ik­ke nemt. Gi­o­r­gi er en ’ chan­ce­spil­ler’, der kan la­ve 40 upro­vo­ke­re­de fejl, men og­så 20 vinderslag, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.