Må­l­fest og ’ nok’ en ny an­gri­ber

Brøndby tog klub­bens stør­ste sejr mod Ju­ve­nes/ Do­ga­na. Al­li­ge­vel fort­sæt­ter jag­ten på en ny an­gri­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAG­TEN FORT­SÆT­TER Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: An­ders Kjær­bye

Brøndby mang­le­de ik­ke mål el­ler et al­ter­na­tiv til Te­emu Puk­ki i går, da hol­det slog sa­ge­s­lø­se Ju­ve­nes/ Do­ga­na fra San Marino med 9- 0 i før­ste run­de af kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa Leau­ges grup­pe­spil hjem­me på Brøndby Sta­dion.

Et re­sul­tat, hvis stø­rel­se slog re­kor­den for Brønd­bys stør­ste sejr, si­den klub­ben ryk­ke­de op i lan­dets bed­ste fod­bol­dræk­ke.

Mod­stan­den var dog langt un­der, hvad der el­lers ven­ter Brøndby i re­sten af sæ­so­nen, og der­for får re­sul­ta­tet 9- 0, næp­pe klub­ben til at indstil­le jag­ten på en ny an­gri­ber.

Ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank var nem­lig ik­ke me­get for at for­tæl­le, hvad han me­ner om si­tu­a­tio­nen i det tyndt be­sat­te an­greb.

» I for­hold til, hvad vi skal ha­ve ind, har vi en klar af­ta­le om, at vi dis­ku­te­rer det grun­digt in­ter­nt, og så ud­ta­ler Tro­els Bech sig om det ek­ster­nt. Men vi har jo al­le­re­de Te­emu Puk­ki og Jo­han El­man­der og en ung an­gri­ber i Da­ni­el Stück­ler, « for­ma­ne­de Tho­mas Frank med et skævt smil.

Hel­dig­vis duk­ke­de sports- di­rek­tør Tro­els Bech op li­ge eft er og for­tal­te lidt me­re om Brønd­bys trans­fer­pla­ner.

» Vi har me­get nø­digt vil­let gå ind i, hvil­ke po­si­tio­ner vi vil ha­ve lyst til at se eft er. Men jeg vil godt ved­ken­de, at vi an­ta­gel­ses­mæs­sigt, på trods af de man­ge mål, ik­ke har så man­ge an­gri­be­re. Nu gør Da­ni­el Stück­ler og Rezan Cor­lu en fi n ind­sats, men det er klart, at der godt kun­ne kom­me en til, « sag­de Tro­els Bech.

Hel­le­re den bed­ste

Brøndby har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger væ­ret i di­a­log med Ni­cki Bil­le og en an­gri­ber fra Po­len, men uden at en aft ale kom på plads.

Og skal man tro Tro­els Bech, kan jag­ten på en an­gri­ber godt træk­ke ud til sent i det­te trans­fer­vin­due.

» Vi er af den grund­hold­ning, at vi hel­le­re vil ha­ve den bed­ste end den før­ste. Vi er nødt til at væ­re helt sik­re på mar­ke­det for ik­ke at luk­ke vo­res mu­lig­he­der for hur­tigt, « sag­de sport­s­di­rek­tø­ren,

Mang­len på et al­ter­na­tiv til Te­emu Puk­ki kan med gårds­da­gens 9- 0- sejr og så godt som sik­re avan­ce­ment i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen godt bli­ve et pro­blem, er­kend­te han.

» Vi kan me­get hur­tigt kom­me til at spil­le ti kam­pe på 31 da­ge, hvis, el­ler når, vi for­ment­lig går vi­de­re her­fra. Og der kun­ne man må­ske godt øn­ske sig, at Te­emu Puk­ki ik­ke spil­le­de 90 mi­nut­ter i al­le sam­men, « sag­de Tro­els Bech.

Han vil­le dog ik­ke for­tæl­le, hvil­ken ty­pe an­gri­ber Brøndby ser eft er på tran­fer­mar­ke­det.

EU­RO­PA LEAGUE, KVAL. Mål: 1- 0 El­man­der ( 6.), 2- 0 da Silva ( 14.), 3- 0 El­man­der ( 16.), 4- 0 Puk­ki ( 22.), 5- 0 Holst ( 23.), 6- 0 Lars­son ( 35.), 7- 0 Rashani ( 56.), 8- 0 Cor­lu ( 66.), 9- 0 Rashani ( 88.)

Le­bo­gang Phi­ri lø­ber fra AC Ju­ve­nes/ Do­ga­nas Da­ni­e­le Villa og Mat­tia Mer­li­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.