Ny må­l­mand klar til kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY KE­E­PER Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Fre­de­rik Røn­now skift ede i går til Brøndby fra AC Hor­sens, og han kom­mer nu i skarp kon­kur­ren­ce med det nor­ma­le første­valg, Lukas Hra­decky.

Men ud­sig­ten til at ind­le­de sin fi re år lange kon­trakt med Brøndby som re­ser­ve skræm­mer ik­ke 22- åri­ge Fre­de­rik Røn­now.

Det sag­de nyind­kø­bet i går, da han så si­ne nye hold­kam­me­ra­ter smadre Ju­ve­nes/ Do­ga­na fra San Marino.

» Det bli­ver selv­føl­ge­lig svært. Jeg har stor respekt for Lukas, og det han har præ­ste­ret. Men jeg ved og­så, at jeg er hen­tet ind for at ska­be en kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion om plad­sen. Der­fra er det så op til mig at vi­se til træ­ning, at Brøndby og­så kan sat­se og sto­le på mig. Det glæ­der jeg mig til, « sag­de Fre­de­rik Røn­now og fort­sat­te:

» Det er klart, at jeg kend­te til si­tu­a­tio­nen, da jeg kom her­over, og var jeg ik­ke indstil­let på, at det blev svært, ja­men så hav­de jeg ik­ke valgt det. Men jeg er sik­ker på, at jeg kom­mer til at spil­le for Brøndby, og så er det op til mig at gø­re det hur­tigst mu­ligt. Det er den indstil­ling, jeg har til det. «

Drøm­meskift

Røn­now ko­ster Brøndby 2,5 mio. kr., og han kom­mer til klub­ben eft er et år, hvor han i en pe­ri­o­de var usik­ker på, om han egent­lig hav­de en lang frem­tid som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler for­an sig.

Knæska­der i beg­ge knæ har gi­vet ham store pro­ble­mer, ind­til han for et halvt år si­den for al­vor gjor­de co­me­ba­ck. Der­for er ’ drøm­meskif­tet’ til Brøndby kul­mi­na­tio­nen på en seks må­ne­der lang op­tur.

» Jeg er stolt over at kom­me til Brøndby. Jeg var igen­nem et me­get hårdt år sid­ste år, og jeg vid­ste ik­ke, hvad jeg skul­le for­ven­te, eft er jeg kom tilbage. Men det sid­ste hal­ve år er gå­et hur­tigt, hvor jeg og­så kom ind i bil­le­det til U21lands­hol­det, « si­ger han.

I dag be­gyn­der træ­nin­gen med de nye hold­kam­me­ra­ter så i Brøndby.

Fre­de­rik Røn­now er på plads i Brøndby. Fo­to: Brøndby IF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.