Det Bil­le vest... ’’

... er gemt væk, og en me­re mo­den Ni­cki Bil­le er klar til at tør­ne ud for Es­b­jerg, hvis man spør­ger træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KIG­GER FREMAD Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk Ni­els Fre­de­rik­sen om Ni­cki Bil­le

Ons­dag lyk­ke­des det lidt over­ra­sken­de Es­b­jerg at hen­te den far­ve­ri­ge an­gri­ber Ni­cki Bil­le hjem til Su­per­liga­en eft er fl ere år i ud­lan­det.

Ud­over et stort fod­bold­ta­lent er Bil­le og­så kendt for epi­so­der langt fra ba­nen. Se­ne­ste blev an­gri­be­ren i april dømt for vold i for­bin­del­se med en epi­so­de i København sid­ste år. Det var an­den gang, han fi k en volds­dom i kar­ri­e­ren. Men epi­so­der­ne be­kym­rer ik­ke Es­b­jerg- træ­ne­ren Ni­els Fre­de­rik­sen.

» Det har fak­tisk ik­ke væ­ret et em­ne for os. Over­ho­ve­det. Selv­føl­ge­lig har der væ­ret no­get i for­ti­den med Ni­cki, men vi kig­ger fremad. Og det er mit kla­re ind­tryk, på bag­grund af sam­ta­ler med ham, at han har lært af for­ti­den. Han vir­ker som en me­get me­re mo­den per­son end det bil­le­de, der som­me­ti­der er ble­vet teg­net af ham. Vi tror på, han er kom­met vi­de­re, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen. Ni­cki Bil­le har tid­li­ge­re flashet en ta­to­ve­ring af en pi­stol på ma­ven, li­ge­som han er dømt for vold, men det be­kym­rer ik­ke Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen. Fo­to: Es­b­jerg, Keld Navn­toft

Han vir­ker som en me­get me­re mo­den per­son end det bil­le­de, der som­me­ti­der er ble­vet teg­net af ham

I Es­b­jerg ser man til­gan­gen af den 27- åri­ge an­gri­ber på en tre­årig aft ale som et de­ci­de­ret scoop for klub­ben. Ve­stjy­der­ne har si­den sal­get af Su­per­liga- top­sco­re­ren, Martin Pu­sic, til FC Midtjylland i vin­ter søgt eft er en fuld­blod­ser­stat­ning. Det hå­ber man nu, man har fun­det i Evi­an.

Skal gen­fi nde selv­til­li­den

» Han er en spil­ler, vi har haft på blok­ken i lang tid, men af for­skel­li­ge år­sa­ger har det ik­ke rig­tig kun­ne la­de sig gø­re. Men nu pas­se­de tin­ge­ne plud­se­lig sam­men. Vi ved, han kan la­ve mål, og jeg tror, at vi kan få ham til at blom­stre hos os. Han er li­ge præ­cis den spil­ler­ty­pe, vi har mang­let og søgt eft er, « si­ger træ­ne­ren.

Ni­cki Bil­le kom­mer dog til Ve­stjyl­land eft er en skidt sæ­son i det fran­ske, hvor det blot blev til en en­kelt liga­scor­ing. Men Fre­de­rik­sen er fortrøst­nings­fuld i for­hold til at få selv­til­li­den ban­ket tilbage i Bil­le, der har tre land­skam­pe og et lands­holds­mål på cv’et.

Des­u­den af­slø­rer Es­b­jerg- træ­ne­ren, at man og­så jag­ter de­fen­si­ve for­stærk­nin­ger i som­me­rens trans­fer­vin­due. Li­ge­som man og­så over­ve­jer at hen­te en er­stat­ning til midt­ba­nen eft er sal­get af Erik Fri­berg til den ame­ri­kan­ske liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.