S DRI­STI­GE DRØM ’’

Før Tour- star­ten ét er­klæ­ret mål. Han vil skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne

BT - - 1 DAG TIL START - BT I UTRECHT Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk Al­ber­to Con­ta­dor

Det vig­tig­ste – ik­ke ba­re i cykling – men i he­le li­vet er mo­ti­va­tion

Der var ik­ke man­ge le­di­ge cen­ti­me­ter i det lil­le kon­fe­ren­ce­rum på Ho­tel Car­lt­on i ud­kan­ten af Utrecht, da Tin­koff- Saxo i går ef­ter­mid­dag holdt pres­se­mø­de før mor­gen­da­gens

Tour de Fran­ce- start.

J our nal i s t s nak ken før mø­det fo­re­gik på hol­land­sk, en­gelsk, spansk, ita­li­ensk og dansk, og lagt sam­men blev det til en ufor­stå­e­lig sum­men, hvor kun to ord gik klart igen­nem. » Con­ta­dor « og » The Doub­le « .

For de fle­ste var mødt op for at hø­re, hvor Tin­koff- Saxos span­ske stjer­ne­kap­ta­jn, Al­ber­to Con­ta­dor, står, in­den hans dri­sti­ge – må­ske dum­dri­sti­ge – for­søg på at hjem­fø­re The Doub­le – at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce in­den for sam­me år.

Og da dø­ren gik op, og Con­ta­dor i en sand by­ge af ka­me­rablitz trå­d­te ind i rum­met, hand­le­de det he­le om doub­len.

Hi­sto­risk mo­ti­va­tion

Den 32- åri­ge spa­ni­er for­kla­re­de, at idéen duk­ke­de op ved sid­ste års ud­ga­ve af det store span­ske eta­pe­løb Vu­el­ta á Es­paña – et løb, som han vandt, på trods af at han en må­ned for­in­den var ud­gå­et af Tour de Fran­ce ef­ter et grimt styrt.

» Li­ge før sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña, hvor jeg an­kom ude af form og helt uden træ­ning ef­ter styr­tet i Tou­ren, tænk­te jeg, at ’ hvis du gør det godt i det­te løb, så skal du for­sø­ge doub­len næ­ste år’. Jeg vandt, og nu er jeg her, « sag­de den smi­len­de spa­ni­er, der sik­re­de Giro d’Ita­lia- sej­ren sidst i maj, og fort­sat­te:

» Det vig­tig­ste – ik­ke ba­re i cykling – men i he­le li­vet er mo­ti­va­tion. Og det er grun­den til, at jeg gør for­sø­get med doub­len. Jeg ved, at selv­om jeg skul­le vin­de Tou­ren de næ­ste par år, vil det ik­ke æn­dre me­get på ind­tryk­ket af min sam­le­de kar­ri­e­re. Men vin­der jeg doub­len, vil det æn­dre me­get. Det vil væ­re no­get, som hi­sto­ri­en vil hu­ske. Og de­ri lig­ger mo­ti­va­tio­nen for mig. «

Der har væ­ret spe­ku­le­ret me­get i, hvor­dan Con­ta­dor kan nå at ryste en op­s­li­den­de Giro ud af krop­pen på en må­ned. Og her måt­te Tin­koff- Saxo- kap­ta­j­nen væ­re jour­na­li­ster­ne svar skyl­dig.

» Men­talt har jeg det fint, men fy­sisk... ja, nu må vi se. Min stør­ste be­kym­ring er, at jeg ik­ke ved, hvor­dan min krop vil re­sti­tu­e­re. Men jeg har brugt hvert et se­kund si­den Giro­en på at fo­ku­se­re på Fau­sto Cop­pi ( Ita­li­en) - 1949 og 1952 Ja­cques Anquet­il ( Frankrig) - 1964 Ed­dy Merckx ( Bel­gi­en) - 1970, 1972 og 1974 Ber­nard Hi­nault ( Frankrig) - 1982 og 1985 Step­hen Ro­che ( Ir­land) - 1987 Mi­gu­el In­du­rain ( Spa­ni­en) - 1992 og 1993 Marco Pan­ta­ni ( Ita­li­en) - 1998 det her. Jeg har over­ho­ve­det ik­ke brugt tid på at fejre den, for i mit ho­ved ek­si­ste­rer der i år kun én sejr. «

Fle­re span­ske jour­na­li­ster spurg­te be­kym­ret ind til det fak­tum, at Con­ta­dors kon­kur­ren­ter mø­der op til Tou­ren med fri­ske ben og et frisk hold, mens Tin­koff- Saxo stil­ler med fem gen­gan­ge­re fra Giro d’Ita­lia.

» Al­le hold har hver de­res må­de at for­be­re­de sig på og ud­ta­ge hold på. Ja, vi kom­mer med fem gen­gan­ge­re fra Giro­en, men det er me­get ru­ti­ne­re­de folk med mas­ser af men­tal styr­ke, og jeg har fuld til­lid til, at de er 100 pro­cent klar til det her. «

» Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at hol­det kan kla­re sig bed­re her, end det gjor­de i Giro­en, « sag­de Con­ta­dor med en spids hen­tyd­ning til, at han på de hø­je ita­li­en­ske bjer­ge of­te var ef­ter­ladt uden hæl­pe­re.

Spøjs af­slut­ning

Pres­se­mø­det fik i øv­rigt en spøjs af­slut­ning, da en lo­kal hol­land­sk jour­na­list spurg­te, om det kun­ne pas­se, at Con­ta­dor hav­de en pas­sion for at op­dræt­te ka­na­ri­e­fug­le?

Øh ja, « sva­re­de en rund­for­vir­ret Con­ta­dor, in­den den hol­land­ske jour­na­list val­se­de op til ham med et stort fug­le­bur med en gul ka­na­ri­e­fugl in­de­ni. » Her! Det er en ga­ve. « Con­ta­dor grin­te og tak­ke­de man­ge gan­ge, in­den han kig­ge­de på den lil­le fugl. Må­ske var dens gu­le fjer­pragt et tegn? Det hå­be­de spa­ni­e­ren sand­syn­lig­vis.

Se fug­len på si­de 12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.