FUGLSANGS

Jakob Fuglsang skal snart af­gø­re sin frem­tid. Val­get står til­sy­ne­la­den­de mel­lem Asta­na, Etixx- Qui­ck­Step og Team Sky, men for­de­le­ne og ulem­per­ne ved de for­skel­li­ge hold er man­ge, vur­de­rer to eks­per­ter

BT - - 1 DAG TIL START - FREM­TID Mads Kind­berg Ni­el­sen Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

I al­le aspek­ter af li­vet kom­mer der tids­punk­ter, hvor rå­d­giv­ning kom­mer be­lej­ligt. Det kan væ­re i en job­si­tu­a­tion el­ler et tvivls­spørgs­mål om frem­ti­den, og net­op det er til­fæl­det med Jakob Fuglsang. Den 30- åri­ge dan­sker jag­ter en ny aft ale, for­di den nu­væ­ren­de kon­trakt med Asta­na kun lø­ber sæ­so­nen ud. Hans agent, Moreno Ni­co­let­ti, for­hand­ler al­le­re­de med Asta­na og de to svær­væg­te­re, bel­gi­ske Etixx- Qui­ck­Step og bri­ti­ske Team Sky, der og­så har meldt de­res in­ter­es­se i den stær­ke Ni­ba­liløjt­nant. Fuglsang står for­an en ræk­ke be­slut­nin­ger om sin frem­tid - og det er ik­ke nød­ven­dig­vis så let end­da.

BT har bedt cy­kel­jour­na­li­sten fra an­er­kend­te Cyclingwe­e­kly og Ve­lo­news, Gre­gor Brown, samt Jes­per Jo­han­ne­sen fra fel­tet. dk om at gi­ve de­res bud på, hvil­ke for­de­le og ulem­per, der kan væ­re ved de for­skel­li­ge hold for Jakob Fuglsang - en slags kar­ri­e­re­rå­d­giv­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.