S SKIL­LE­VEJ Asta­na

BT - - 1 DAG TIL START - Fo­to: Bo Amstrup

Gre­gor Brown

» På Asta­na får Jakob Fuglsang lov at kø­re min­dre eta­pe­løb som Schweiz Rundt som kap­ta­jn. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

» Fuglsang vil fort­sat ha­ve en fri rolle i Ar­den­ner- klas­si­ker­ne, hvor han har gjort det ret godt. Her vil det me­get tit væ­re ham, der vil skul­le kø­res for. « » Man­ge cy­kel­ryt­te­re står uden en ud­dan­nel­se eft er kar­ri­e­ren, og der­for gæl­der det og­så om at tje­ne så man­ge pen­ge som mu­ligt. Asta­na be­ta­ler helt sik­kert ik­ke en dår­lig løn ( Fuglsang får en mil­li­on eu­ro om året, red.), så det kan ta­le for at bli­ve. « » Selv­om Fuglsang ken­der mil­jø­et, så har han væ­ret åben om­kring de do­pings­a­ger, hol­det hav­de sid­ste år, og så hersker der og­så en an­den men­ta­li­tet på et ka­sak­hisk hold end et eu­ro­pæ­isk. Må­ske han vil fø­le sig end­nu bed­re til­pas på et an­det hold. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

» Ro­man Kreuzi­ger blev lidt ’ glemt’ på Asta­na, da han var der i 2011 og 2012, og det sam­me kan må­ske ske for Fuglsang, der i frem­ti­den ri­si­ke­rer at få min­dre op­mærk­som­hed fra en fyr som man­ge­ren Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li, der må­ske i ste­det fo­ku­se­rer på si­ne lands­mænd fra Ita­li­en, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Fa­bio Aru. «

Gre­gor Brown

» Det er lidt kom­pli­ce­ret at spå om, hvor han pas­ser ind blandt de an­dre bjer­gryt­te­re. Jeg vil tro, der kan bli­ve plads til ham som en luksus­hjæl­pe­ryt­ter - og­så i Tour de Fran­ce, men Team Sky har rig­tig man­ge stær­ke nav­ne her. «

Gre­gor Brown

Gre­gor Brown

» Hol­det har vir­ke­lig man­ge store stjerne som for ek­sem­pel ver­dens­meste­ren Mi­chal Kwi­at­kowski. Vil Fuglsang ger­ne prø­ve at væ­re hol­dets stør­ste navn hen mod de se­ne­re år af kar­ri­e­ren, så skal han ik­ke skift e til Etixx- Qui­ck­Step. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

» Klas­si­ker­hol­det er fryg­tind­g­y­den­de med Mi­chal Kwi­at­kowski, Tom Boo­nen og Niki Ter­p­stra. Fuglsang vil ik­ke få et ben til jor­den her. Der mang­ler lidt en ud­mel­ding fra Etixx- Qui­ck­Step om, at de vil sat­se på klas­se­men­tet i de store eta­pe­løb. Ind­til nu har det me­get væ­ret i sprin­top­gø­rer­ne med Mark Ca­ven­dish og i klas­si­ker­ne, at hol­det har lagt si­ne kræft er. «

» For cy­kel­ryt­te­re be­ty der tryg­hed en del i for­hold til de­res præ­sta­tio­ner. Han har væ­ret på Asta­na i tre år og ken­der mil­jø­et, så det skal han ha­ve med i si­ne over­vej­el­ser. « » Fuglsang kun­ne sag­tens væ­re den, der skul­le kø­res for i Ar­den­ner- klas­si­ker­ne, mens det nok i hø­je­re grad vil væ­re Luke Rowe, som bli­ver hol­dets pri­o­ri­tet i bro­stens­klas­si­ker­ne. Men Fuglsang vil kun­ne kø­re si­ne chan­cer her. « » Af de tre nævn­te hold har Fuglsang de bed­ste mu­lig­he­der for at bli­ve hol­dets klas­se­ments­ryt­ter på Etixx- Qui­ck­Step. Når hol­det ram­mer bjer­ge­ne, så er det Ri­go­ber­to Uran, der kø­res for, men Fuglsang har bed­re mu­lig­he­der for at over­ha­le ham i det in­ter­ne hie­rar­ki end Ni­ba­li el­ler Froo­me for ek­sem­pel. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.