Hvem er ka­na­ri­e­fug­len her?

BT - - 1 DAG TIL START - Fo­to: EPA

TOUR DE FRAN­CE er som al­tid tung af tegn og sym­bo­ler. Man be­hø­ver ik­ke ha­ve et sær­ligt blik for dem el­ler la­ve op­sø­gen­de ar­bej­de. Det er som om lø­bet i sig selv, sam­men med al udenoms­vær­ket i li­ge de­le gø­gl og geo­gra­fi , al­tid er i stand til at le­ve­re sym­bo­lik­ken kvit og frit. Der er sy­re­de sy­ner på spil, når man mindst ven­ter det un­der­vejs i et tre uger langt eta­pe­løb.

Al­ber­to Con­ta­dor fi k over­rakt en ka­na­ri­e­fugl som ind­led­ning på sit pres­se­mø­de i Utrecht. Sjov og uskyl­dig gim­mi­ck med mu­lig­hed for as­so­ci­a­tio­ner. Gul fugl til den span­ske Tour­mi­na­tor, der om no­gen ken­der til at bæ­re den gu­le fø­rer­trø­je. En ge­stus til man­den, der har haft fi nker som hob­by. I hvert fald før det blev til skat­te­ly i schweizi­ske Lu­ga­no i hil­se­af­stand til den tid­li­ge­re hol­de­jer Bjar­ne Ri­is. Var der me­re i det end som så? Hvis man er mor­bid nok, ja be­stemt. Kul­tur­hi­sto­risk har ka­na­ri­e­fug­len spil­let en cen­tral rolle i den mi­ne­drift , der le­ve­re­de brænd­stof til den in­du­stri­el­le re­vo­lu­tion. Ka­na­ri­e­fug­len var li­ge de­le be­skyt­ten­de fug­le­en­gel og alarm­klok­ke for ud­si­ven­de gas­ser i de mør­ke mi­ne­gan­ge dybt un­der jor­den. Er Con­ta­dor ka­na­ri­e­fugl el­ler ma­jestætisk kon­dor i den kon­fron­ta­tion, vi kan se frem til i de kom­men­de 21 etaper? Jeg hæl­der per­son­ligt mest til det før­ste, men har væn­net mig til at se mirak­ler ud­spil­le sig, når man mindst ven­ter det. Ik­ke mindst i Tour de Fran­ce.

Som han sad der, to døgn før start­skud­det på Tour de Fran­ce 2015, vir­ke­de Con­ta­dor langt fra sik­ker på sin ak­tu­el­le for­må­en. Der er sta­dig en reg­ning at be­ta­le for an­stren­gel­ser­ne i Giro d’Ita­lia i maj. Og selv nor­malt stor­s­kry­den­de Oleg Tin­kov har i sin se­ne­ste blog på cycling­news be­kla­get sig over, at den 32- åri­ge spa­ni­er er me­re slidt end si­ne tre vær­ste kon­kur­ren­ter fra The Big Four til trods for, at den rus­si­ske hol­de­jer i høj grad har et lod med i løbs­plan­læg­nin­gen og den højlof- te­de am­bi­tions­ni­veau.

» Hvis jeg skul­le væl­ge mel­lem mi­ne for­nem­mel­ser for­ud for sid­ste års Tour de Fran­ce og i år, vil­le jeg væl­ge sid­ste år, « kon­sta­te­re­de Con­ta­dor nøg­ter­nt.

Og ja, Con­ta­dor ken­der un­der­spil­lets kunst bed­re end de fl este. Men her er der be­læg for sund skep­sis.

Med 44 løbs­da­ge i år har Con­ta­dor bå­de på pa­pi­ret og i prak­sis væ­ret mest i il­den. At mod­stå Asta­na- kol­lek­ti­vet kvær­nen­de kraft un­der­vejs til sej­ren i Giro d’Ita­lia for godt en må­ned si­den, bur­de gø­re det umu­ligt at la­ve den hi­sto­ri­ske GiroTour doub­le som lands­mand Mi­gu­el In­du­rain for­må­e­de det i 1992 og 1993.

Til sam­men­lig­ning har Chris Froo­me kun 27 løbs­da­ge i be­ne­ne for­ud for den fran­ske rund­t­ur, mens Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na har hver 36. Det mest skel­sæt­ten­de er dog, at halv­de­len af Con­ta­dors sam­le­de løbs­da­ge har væ­ret kørt un­der en Giro d’Ita­lia, der bød på vil­de ud­for­drin­ger snart sagt hver dag. Ik­ke me­get ty­der på, at de fi re alt­over­skyg­gen­de Tour- fa­vo­rit­ter får mu­lig­hed for ba­re at rul­le sig i gang frem mod Py­re­næ­er­ne og Al­per­ne. Der er mas­ser af mi­ne­fel­ter - der var sym­bo­lik­ken igen - al­le­re­de i Tou­rens før­ste uge, når der skal kø- res ba­lan­ce­akt og si­de­vind ved de hol­land­ske di­ger, når ryt­ter­ne skal igen­nem fl aske­hal­sen ved mu­ren i Huy på tred­je eta­pe el­ler kys­se bro­sten al­le­re­de på lø­bets fj er­de­dag.

Og så er der al­le de små stikpil­ler. Pres­set og pres­sen. Som da Vin­cen­zo Ni­ba­li med slet skjult dags­or­den til små­for­dæk­te træ­nings­ti­mer i det co­lom­bi­an­ske højland, stil­le­de spørgs­måls­tegn ved Nairo Qu­in­ta­nas seks uger lange løbs­pau­se på det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent fra Ro­man­di­et Rundt til Rou­te du Sud for 14 da­ge si­den.

» Ved at træ­ne hjem­me, dræb­te jeg to fug­le med en sten, « lød sva­ret fra den 25- åri­ge su­per­k­la­trer til bel­gi­ske Het Nieuws­blad.

Me­nin­gen var vist i al sin re­la­ti­ve uskyl­dig­hed ba­re at pe­ge på det prak­ti­ske i at væ­re tæt­te­re på hu­stru­en og den første­fød­te. Men der var stærk symbolik i den med fug­le­ne. Uan­set om den syn­ger med rent næb el­ler skræp­per il­de­vars­len­de og skin­gert.

Al­ber­to Con­ta­dor vid­ste ik­ke helt, hvor­dan han skul­le re­a­ge­re, da han fik en ka­na­ri­e­fugl ved pres­se­mø­det i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.