An­svar vig­ti­ge­re end løn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­KORD­KØB Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

Med 21 land­skam­pe og et ef­ter­s­purgt ven­stre­ben var Brentford i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke ik­ke den mest op­lag­te klub for An­dreas Bjel­land.

Næp­pe hel­ler den bedst be­ta­len­de, men det var an­dre fak­to­rer, der fik ham til Cham­pions­hip- klub­ben.

An­dre ste­der kun­ne han utvivl­s­omt ha­ve sco­ret en end­nu bed­re må­nedsløn end de gan­ske vist pæ­ne 15.000 pund ( ca. 155.000 kr.), han iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fra kil­der i Eng­land tje­ner om ugen, men spil­lesti­len, træ­ne­ren og hans rolle i klub­ben blev det af­gø­ren­de.

» An­dreas er den ty­pe, der går ind i nog­le spæn­den­de pro­jek­ter, og for ham er det ik­ke klub­bens el­ler liga­ens navn, der er det af­gø­ren­de. For ham er det vig­ti­ge, hvil­ken rolle han får i klub­ben, og her får han en cen­tral rolle i at ud­vik­le klub­ben og ta­ge an­svar, « si­ger Bjel­lands agent, Mi­cha­el Stens­gaard.

Med en trans­fer­sum på 22 mio. kr. slog Brentford sin egen trans­fer­re­kord, og der­med vi­ste le­del­sen med Mat­t­hew Ben­ham og Ras­mus An­ker­sen i spid­sen, at den dan­ske lands­holds­for­sva­rer var en øn­ske­spil­ler for dem.

Un­der sam­ta­ler­ne med klub­ben frem­vi­ste Brentford nog­le af de vi­deoklip, den hav­de brugt i sin scou­ting og kun­ne me­get præ­cist for­tæl­le, hvad den vil med ham.

» De har an­sat en hol­land­sk træ­ner ( Ma­ri­nus Di­j­k­hu­izen, red.) og vil spil­le fod­bold. Med sin er­fa­ring og sin spil­in­tel­li­gens skal han væ­re med til at ud­vik­le klub­ben, og det, sy­nes han, er me­get til­ta­len­de, « si­ger Stens­gaard.

Brentford har am­bi­tio­ner om at ryk­ke op i Pre­mi­er League og har om to år et sprit­nyt sta­dion stå­en­de klar. Beg­ge de­le skal Bjel­land for­hå­bent­lig væ­re med til at op­le­ve.

Det var ik­ke pen­ge­ne, der var af­gø­ren­de for An­dreas Bjel­lands skif­te til Brentford. Den dan­ske lands­holds­spil­ler er til­tænkt en vig­tig rolle i den

am­bi­tiø­se klub. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.