McLaren- ko­met fo­ku­se­rer ik­ke på Kevin Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­KUR­REN­TER Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Stoff el Van­do­or­ne er ud­råbt som Kevin Magnus­sens stør­ste trus­sel i kam­pen om et fast For­mel 1- sæ­de hos McLaren i frem­ti­den.

Det ved den 22- åri­ge dan­sker og den 23- åri­ge bel­gi­er beg­ge ud­mær­ket, hvor Kevin Magnus­sen med sin sta­tus som re­ser­ve- og tred­je­kø­rer li­ge nu står for­an Stoff el Van­do­or­ne i McLaren- hie­rar­ki­et, da den un­ge bel­gi­er ’ kun’ er test­kø­rer for tea­met.

Al­li­ge­vel pres­ser Stoff el Van­do­or­ne sin dan­ske mod­part vold­somt, da han, mod­sat Kevin Magnus­sen, li­ge nu får fast kø­re­tid og er i gang med at op­byg­ge en hy­pe om sig selv og sit ta­lent med su­veræn kør­sel i ru­ge­kas­sen GP2.

Der­for ta­ler fl ere For­mel 1- eks­per­ter om, at Stoff el Van­do­or­ne sag­tens kan over­ha­le sin dan­ske team­kam­me­rat in­denom ved årets ud­gang og må­ske stå først for, hvis en­ten Jen­son But­ton el­ler Fer­nan­do Alonso for­la­der kri­se­ram­te McLaren.

Stoff el Van­do­or­ne me­ner dog ik­ke, at det ude­luk­ken­de er Kevin Magnus­sen, som kan ri­si­ke­re at stå i vej­en for ham i jag­ten på et For­mel 1- sæ­de.

» Jeg ved, at Kevin og­så har få­et en mas­se spørgs­mål om mig, og om hvem han ser som sin stør­ste ri­val om at få et For­mel 1- sæ­de, « si­ger Van­do­or­ne til NBC og fort­sæt­ter:

» Og som Kevin selv si­ger, skal vi ik­ke kon­stant se og tæn­ke på hin­an­den, for når alt kom­mer til alt, er al­le kon­kur­ren­ter i for­hold til et fast sæ­de i For­mel 1. Det er ik­ke kun én, du skal fo­ku­se­re på. «

Bå­de Kevin Magnus­sen og Stoff el Van­do­or­ne vil i øv­rigt væ­re til ste­de, når For­mel 1- fel­tet kø­rer Stor­bri­tan­ni­ens Grand Prix i den­ne we­e­kend.

Kevin Magnus­sen ( tv.) og Stof­fel Van­do­or­ne ( th.) kæm­per om at kom­me i For­mel 1 i 2016. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.