Pe­der­sen kla­ger eft er over­fald: Han­co­ck slip­per for let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLÅ­SKAMP Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Ni­cki Pe­der­sen var ik­ke til­freds med den be­hand­ling, han fik af sin kon­kur­rent Greg Han­co­ck, un­der et løb i Sve­ri­ge for ny­lig. Nu ind­gi­ver han en kla­ge. Fo­to: Da­ni­el Svens­son

Den dan­ske spe­edway- kø­rer Ni­cki Pe­der­sen har ik­ke tænkt sig at slut­te fred med sin ame­ri­kan­ske kon­kur­rent Greg Han­co­ck li­ge fo­re­lø­big.

Med kun to da­ge til at næ­ste grand­prix skal kø­res i Cardiff , har den dan­ske lejr valgt at gø­re ind­si­gel­se mod den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, da Ni­cki Pe­der­sen ik­ke me­ner, Han­co­cks over­fald på dan­ske­ren er ble­vet straff et nok. Det skri­ver Mo­ta­la- Vad­ste­na Tid­ning.

Over for TV2 SPORT be­kræft er Ni­cki Pe­der­sen, at han har sendt en ind­si­gel­se til di­sci­pli­nær- og be­vil­lingsnæv­net i det sven­ske mo­tor­cy­kel­for­bund:

» Jeg gør det ude­luk­ken­de for spor­tens skyld. Vi skal ha­ve nog­le fæl­les spil­le­reg­ler. Vi kø­rer hårdt, og der er tæt kon­takt, men man skal ik­ke ren­de og slå på hin­an­den, « si­ger dan­ske­ren.

Ba­ta­lj­en mel­lem Pe­der­sen og Han­co­ck op­stod i for­bin­del­sen med en match i den sven­ske Elit­se­ri­en for ny­lig. Først røg de to i tot­ter­ne på hin­an­den på ba­nen, men det var først, da Han­co­ck an­greb Pe­der­sen gå­en­de på vej tilbage mod sin cy­kel, at det fi k kon­se­kven­ser.

Det sven­ske mo­tor­cy­kel­for­bund valg­te eft er­føl­gen­de at idøm­me den ame­ri­kan­ske ver­dens­me­ster en bø­de på 5.000 sven­ske kro­ner. En straf Ni­cki Pe­der­sen fi nder langt fra til­stræk­ke­lig.

» Et par uger el­ler et par løb. Så det kan mær­kes. Straff en skal op­for­dre til ik­ke at slå på hin­an­den. Det gør 5.000 kro­ner ik­ke, « si­ger Ni­cki Pe­der­sen til TV2 SPORT.

Hvor­når sa­gen bli­ver be­hand­let, er end­nu ik­ke fast­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.