Dal bli­ver i Ho­bro - trods FCM- in­ter­es­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­nas Dal bli­ver i Ho­bro. IN­TET TRÆ­NER­SKIF­TE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

Ho­bro for­tæl­ler nu, at FC Midtjylland har hen­vendt sig om klub­bens ch­eft ræ­ner, Jo­nas Dal. Men Dal bli­ver hos sid­ste sæ­sons even­ty rklub.

FC Midtjylland har ud­set sig Jo­nas Dal som træ­ne­rem­ne ef­ter Glen Rid­ders­holms over­ra­sken­de af­gang. Ind­til i går var den­ne hi­sto­rie ik­ke ble­vet be­kræft et. Men så meld­te Ho­bro ud, at der har væ­ret son­de­rin­ger fra FC Midtjyl­lands si­de.

» Vi kan be­kræft e, at sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in fra FC Midtjylland har vist in­ter­es­se for Jo­nas Dal, men da vi ik­ke har mod­ta­get et kon­kret til­bud på at få Jo­nas Dal købt fri af den kon­trakt, som vi har med ham, vil Jo­nas Dal og­så i den kom­men­de sæ­son væ­re ch­eft ræ­ner i Ho­bro IK, « si­ger sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen i en pres­se­med­del­el­se.

» Jeg har na­tur­lig­vis væ­ret me­get smi­gret over hen­ven­del­sen fra FC Midtjylland, og selv­om jeg er glad for mit vir­ke i Ho­bro IK, af­vi­ser man ik­ke så­dan en hen­ven­del­se, hvis man har træ­ne­ram­bi­tio­ner. Men jeg kan for­stå på di­a­lo­gen mel­lem de to klub­ber, at der ik­ke er kom­met no­get kon­kret på bor­det, hvor­for jeg na­tur­lig­vis sta­dig er ch­eft ræ­ner i Ho­bro IK, « si­ger Jo­nas Dal.

FC Midtjylland er der­med li­ge vidt i jag­ten på en ny ch­eftræ­ner. Ud over Jo­nas Dal har BT tid­li­ge­re kun­net for­tæl­l­le, at Sta­bæks Bob Brad­ley og Kas­per Hjul­mand er på li­sten over em­ner hos de dan­ske me­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.