Far­vel til drøm­men

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Linda Ka­strup

UAN­SET HVOR PÆNT det pak­kes ind i PR- spe­ak og stand­by- snak: Marco Sø­ren­sens be­slut­ning om at drop­pe GP2- klas­sen og sat­se på en ful­l­ti­me- kar­ri­e­re i sport­s­vogn- VMs GT- klas­se er et far­vel til For­mel 1- drøm­men. Der kan sta­dig ske mirak­ler, men nøg­ter­nt be­trag­tet er Sø­ren­sen nu ryk­ket langt, langt væk fra det For­mel 1- sæ­de, han har jag­tet de se­ne­ste år. Når For­mel 1- che­fer­ne skal fi nde nye kø­re­re, kig­ger de i GP2, Re­nault Wor­ld- se­ri­en el­ler må­ske For­mel 3 – de kig­ger de­fi ni­tivt ik­ke i GTklas­sen.

Det un­der­stre­ges og­så af, at der fra næ­ste sæ­son ind­fø­res nye reg­ler for den su­per- li­cens, der er det nød­ven­di­ge ’ kø­re­kort’ for at væ­re med i For­mel 1. Frem­over skal man sco­re po­int til su­per- li­cen­sen i en ræk­ke for­skel­li­ge klas­ser, der er væg­tet eft er, hvor re­le­van­te de er for For­mel 1. Her væg­ter GP2­se­ri­en hø­jest – og man kan slet ik­ke sco­re su­per- li­cens­po­int i GT- klas­sen. Med an­dre ord: Uan­set hvor me­get Marco Sø­ren­sen i de kom­men­de må­ne­der vin­der i GTklas­sen, brin­ger det ham ik­ke ét ene­ste skridt nær­me­re For­mel 1. Sø­ren­sen kun har væ­ret halv­hjer­te­de.

Nu skal Marco Sø­ren­sen så for­sø­ge at la­ve en ’ Tom Kri­sten­sen’. I slut­nin­gen af 1990er­ne var Tom K. tæt på For­mel 1, men da han AL­LI­GE­VEL ER DER eft er min me­mang­le­de de nød­ven­di­ge spon­ning fl ere fak­to­rer, der pe­ger i so­rer, sad­le­de ham om til sport­s­ret­ning af, at Sø­ren­sen har ta­get vog­ne. den rig­ti­ge be­slut­ning. Han fyl­der Marco Sø­ren­sen er ik­ke ble­vet snart 25 år, og dét er en mo­den alen dår­li­ge­re ra­cer­kø­rer, for­di han der for en po­ten­ti­el For­mel 1- kønu sat­ser på sport­s­vogns- ra­cing, rer. I år kom Max Ver­stap­pen ind men han får det al­li­ge­vel svæ­re­re i For­mel 1- fel­tet som 17- årig, og end Tom Kri­sten­sen, der kom uan­set hvor uri­me­ligt det fore­di­rek­te ind i den store pro­to­ty­pe­kom­mer, er der eft er­hån­den be­klas­se og vandt Le Mans i før­ste ret­ti­get frygt for, at 22- åri­ge Kevin hug.el­ler mid­ler til at hjæl­pe ham he­le Magnus­sen al­le­re­de har sin For­vej­en. Det bli­ver en kamp at avan­mel 1- kar­ri­e­re bag sig. Det er i hvert fald det ind­tryk, ce­re fra GT- til pro­to­ty­pe- klas­sen.

Sam­ti­dig mang­ler Marco Sø­jeg sid­der tilbage med. Saxo Bank Sport­s­vogns- ra­cing og spe­ci­elt Le ren­sen den øko­no­mi­ske op­bak­har nu i et par år og­så væ­ret sponMans op­le­ver i dis­se år en re­nais­ning, der i dag er nød­ven­dig, hvis sor for Lo­tus’ For­mel 1- team, hvor san­ce, og selv etab­le­re­de For­mel en de­butant skal sik­re sig et ForSø­ren­sen har fun­ge­ret som si­mu1- kø­re­re er be­gyndt at in­ter­es­se­re mel 1- sæ­de. Saxo Bank har de se­la­tor- og ud­vik­lings- kø­rer. At han sig for 24- ti­mer­slø­bet – det be­ty­ne­ste år støt­tet Marco Sø­ren­sen al­li­ge­vel ik­ke har få­et én ene­ste der, at der er hård kamp om de i bå­de Re­nault Wor­ld- se­ri­en og test i en af Lo­tus’ ak­tu­el­le For­mel bed­ste plad­ser. GP2- mester­ska­bet, men der har 1- bi­ler an­ty­der, at Saxo Banks Men uan­set hvor­dan det går åben­bart ik­ke væ­ret vil­je, ev­ner For­mel 1- am­bi­tio­ner med Marco Marco Sø­ren­sen i sport­s­vogns-

Marco Sø­ren­sen hav­de ta­len­tet til For­mel 1, men nu har han valgt at gå an­dre ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.