Spilgu­i­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De græ­ske ban­ker har smæk­ket kas­sen i, og for­u­de ven­ter en skæb­nesvan­ger fol­ke­af­stem­ning om lan­dets øko­no­mi­ske frem­tid.

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras har i dis­se da­ge travlt med at op­for­dre græker­ne til at stem­me nej på søn­dag, hvor spa­re­kra­ve­ne fra lan­dets kre­di­to­rer skal til fol­ke­af­stem­ning. Hos Bets­a­fe ly­der vur­de­rin­gen dog, at be­folk­nin­gen trod­ser Tsi­pras, og at lan­det for­bli­ver et eu­ro­land, uan­set hvad re­sul­ta­tet af afstemningen bli­ver. Bets­a­fe gi­ver blot odds 1,20, hvis Græken­land sta­dig er en del af det eu­ro­pæ­i­ske va­luta­fæl­les­skab ved års­skift et.

» Alt ty der på, at kon­se­kven­ser­ne for EUs sam­le­de øko­no­mi ved et græsk eu­ro- exit sim­pelt­hen er for store til, at uni­o­nen vil til­la­de det, « si­ger Tho­mas Holm, od­ds­sæt­ter hos Bets­a­fe.

’ Fol­ket si­ger nej’, står der på stol­pen, som kvin­den ha­ster for­bi, Bag­ved ven­ter en an­den græker ved en luk­ket bank- fi­li­al. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.