Brø­let DRABS­MAND KAN BLI­VE I DAN­MARK

Den 25- åri­ge af­g­ha­ner, der i går blev idømt ud­vis­ning eft er dra­bet på Ka­mil­la Han­tusch, kan mu­lig­vis bli­ve i lan­det

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

UD­VIS­NING

Det er ik­ke sik­kert, at den 25- åri­ge af­g­ha­ner Sa­mayul­lah Asef skal for­la­de lan­det, selv­om han i går blev idømt 12 års fængsel med eft er­føl­gen­de ud­vis­ning for be­stan­dig for at ha­ve dræbt sin fi re år yn­gre eks­kæ­re­ste Ka­mil­la Han­tusch i Pad­borg sid­ste år.

Det kan nem­lig vi­se sig, at man ik­ke kan tvin­ge ham til at ud­rej­se af Dan­mark, hvis det for ek­sem­pel er for far­ligt for ham at ven­de tilbage til sit hjem­land, hvor han må­ske kan ri­si­ke­re for­føl­gel­se.

Der­med kan ’ tå­lt op­hold’ i Dan­mark bli­ve ak­tu­elt. Det be­ty­der, at man skal ud­rej­se af Dan­mark, men at man ik­ke ak­tu­elt kan ud­sen­des tvangs­mæs­sigt af de dan­ske myn­dig­he­der.

Det for­tæl­ler Sa­mayul­lah Asefs for­svar­sad­vo­kat Er­bil Kaya.

» Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at det kan gø­re sig gæl­den­de. For hvis han ri­si­ke­rer døds­straf el­ler kan ri­si­ke­re re­pres­sa­li­er, for­di han er drabs­dømt, så er det klart, at vi ik­ke ud­vi­ser folk til dob­belt­straf. « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Vi ud­vi­ser ik­ke folk til lan­de, hvor de kan ri­si­ke­re no­get, og det er en re­el ri­si­ko, der kan lig­ge i at bli­ve ud­vist til Af­g­ha­ni­stan. «

’ Han er dan­sker’

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen har over for Fol­ke­tin­get tid­li­ge­re op­lyst, at der i 2014 var 64 per­so­ner på tå­lt op­hold i Dan­mark.

Af dem var 46 ud­vist ved dom.

Er­bil Kaya hå­ber dog ik­ke, det kom­mer så vidt. Der­for valg­te han i går at an­ke dom­men, især med hen­blik på at få om­stødt ud­vis­nin­gen.

» Sa­mayul­lah kom til Dan­mark i en al­der af ni år. Han er dan­sker. Han har få­et sin op­dra­gel­se her, han er vel­in­te­gre­ret og har ar­bej­det i ot­te år på en træ­fa­brik, « si­ger Er­bil Kaya og for­tæl­ler, at Sa­mayul­lah Asef kun har væ­ret i Af­g­ha­ni­stan i sam­men­lagt tre en halv uge, si­den han kom til Dan­mark for 16 år si­den.

» Al­le hans sø­sken­de bor her i Dan­mark, hans for­æl­dre bor her.

Han har in­ten fa­mi­lie, han ken­der til, som bor i Af­g­ha­ni­stan. Han kan ik­ke hu­ske me­get fra si­ne før­ste år i Af­g­ha­ni- stan, « si­ger Er­bil Kaya.

Ad­vo­ka­ten un­der­stre­ger, at ud­vis­nings­dom­men ik­ke er en­de­lig, før den har væ­ret for­bi lands­ret­ten.

TÅ­LT OP­HOLD

» Men hvis det var en en­de­lig dom, så er det klart, at der godt kun­ne bli­ve ta­le om tå­lt op­hold, « si­ger Er­bil Kaya. Per­so­ner på tå­lt op­hold i Dan­mark er blandt an­det ud­læn­din­ge, der har få­et af­slag på asyl her i lan­det, men sam­ti­dig ik­ke kan ud­sen­des tvangs­mæs­sigt til hjem­lan­det, idet asyl­myn­dig­he­der­ne vur­de­rer, at de på­gæl­den­de der­ved vil­le ri­si­ke­re for­føl­gel­se. Og­så per­so­ner, der på grund af grov kri­mi­na­li­tet mi­ster op­hold­stil­la­del­sen, le­ver på tå­lt op­hold i Dan­mark, hvis de ik­ke kan sen­des tilbage til hjem­lan­det. Myn­dig­he­der­ne vil så jævn­ligt re­vur­de­re mu­lig­he­der­ne for ud­sen­del­se, og hvis det vur­de­res, at per­so­nen ik­ke læn­ge­re ri­si­ke­rer over­greb i hjem­lan­det, gen­nem­fø­res ud­sen­del­sen.

Ka­mil­la Han­tusch blev dræbt af sin tid­li­ge­re kæ­re­ste Sa­mayul­lah Asef. Hun blev kun 21 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.