Ja, græker­ne står ved af­grun­den

BT - - DEBAT - JEP­PE KO­FOD ( S)

Med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet

nej, ri­si­ke­rer lan­det at gå stats­ban­kerot, og ti mil­li­o­ner men­ne­sker ry­ger ud over af­grun­den. De mi­ster de­res for­mu­er og vil stå over for kæm­pe nedskæ­rin­ger og et sam­fund i dyb, dyb kri­se. Det må vi ik­ke la­de ske. Hvis de stem­mer ja, er vi dog ik­ke fær­di­ge med at dis­ku­te­re, hvor­dan Græken­land kom­mer på fo­de igen. Der er brug for re­for­mer af lan­dets vel­færds­sy­stem, for ek­sem­pel på pen­sions­om­rå­det, hvor man har sko­le­læ­re­re på om-

HVIS GRÆKER­NE STEM­MER

kring de 50, der har pen­sion re­sten af li­vet. Det ko­ster en for­mue for sta­ten, mens der er fat­ti­ge, der går rundt uden en ind­tægt.

af pen­sions­om­rå­det og den off ent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion, som al­le er eni­ge om skal gen­nem­fø­res, si­ger Sy­riza- re­ge­rin­gen nej til, for­di den har lo­vet væl­ger­ne ik­ke at pil­le ved det. Det be­ty­der, at nog­le få grup­per i sam­fun­det har sær­li­ge ret­tig­he­der, og man har et kro­nisk over­for­brug i den off ent­li­ge sek­tor, som re­sten af be­folk­nin­gen og de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer

MEN DE RE­FOR­MER

be­ta­ler for pga. den græ­ske re­ge­rings uansvar­li­ge po­li­tik.

In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, som og­så har lånt pen­ge til Græken­land, har bedt Græken­land om at gen­nem­fø­re nog­le pro­gram­mer for at få væk­sten tilbage. Men der er ik­ke kom­met den øn­ske­de øko­no­mi­ske vækst. Der­for har det in­ter­na­tio­na­le sam­fund og kre­di­to­rer­ne og­så et an­svar. Vi kan hjæl­pe ved at lå­ne dem pen­ge på be­tin­gel­se af mod­krav om re­for­mer, og vi kan om­struk­tu­re­re lå­ne­ne. Ik­ke la­de ti mil­li­o­ner men­ne­sker i stik­ken.

EU OG DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.